Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tất cả từ khóa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

107.900 CÔNG VĂN (Xem & Tra cứu Công văn)
15.640 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Xem & Tra cứu)

Thông báo 7241/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số – Cát nghiền từ đá cát kết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
Số: 7241/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017
THÔNG BÁO
VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ
————–
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 62/TN ngày 08/09/2017 của Công ty cổ phần Thiên Nam, mã số thuế: 0101523334 cung cấp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,
Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:
1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:
Tên thương mại: Cát nghiền từ đá cát kết.
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cát nghiền cho bê tông và vữa.
Ký, mã hiệu, chủng loại:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Thiên Nam.
2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:
Thành phần cấu tạo: SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, K2O, TiO2
3. Kết quả xác định trước mã số:
Tên thương mại: Cát nghiền từ đá cát kết.
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cát nghiền từ đá cát kết.
Ký, mã hiệu, chủng loại:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Thiên Nam.
thuộc Nhóm 25.17“Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu đ làm ct bê tông, đrải đường bộ hay đường sắt hoặc đá ballast, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm txỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp vic vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường, đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt”, phân nhóm “- Đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt ”, phân nhóm 2517.49.00“- – Từ đá khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, mã số 2517.49.00.30“- – – Loại có kích cỡ đến 400 mm” tại Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Thiên Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Công ty cổ phần Thiên Nam – Tổ 69, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
– Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
– Cục Kiểm định HQ;
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK- PL – T.Linh(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã strên chỉ có giá trị sử dụng đối với tchức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.
Thuộc tính văn bản
Thông báo 7241/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số – Cát nghiền từ đá cát kết
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 7241/TB-TCHQ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 06/11/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
Số: 7241/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017
THÔNG BÁO
VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ
————–
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 62/TN ngày 08/09/2017 của Công ty cổ phần Thiên Nam, mã số thuế: 0101523334 cung cấp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,
Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:
1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:
Tên thương mại: Cát nghiền từ đá cát kết.
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cát nghiền cho bê tông và vữa.
Ký, mã hiệu, chủng loại:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Thiên Nam.
2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:
Thành phần cấu tạo: SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, K2O, TiO2
3. Kết quả xác định trước mã số:
Tên thương mại: Cát nghiền từ đá cát kết.
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cát nghiền từ đá cát kết.
Ký, mã hiệu, chủng loại:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Thiên Nam.
thuộc Nhóm 25.17“Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu đ làm ct bê tông, đrải đường bộ hay đường sắt hoặc đá ballast, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm txỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp vic vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường, đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt”, phân nhóm “- Đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt ”, phân nhóm 2517.49.00“- – Từ đá khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, mã số 2517.49.00.30“- – – Loại có kích cỡ đến 400 mm” tại Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Thiên Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Công ty cổ phần Thiên Nam – Tổ 69, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
– Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
– Cục Kiểm định HQ;
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK- PL – T.Linh(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã strên chỉ có giá trị sử dụng đối với tchức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email và Số điện thoại bạn đã cung cấp

Nếu bạn không tải về được vui lòng bấm vào đây để tải về.
BePro.vn sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, hãy luôn theo dõi thuvienluat.bepro.vn nhé!
Xin cảm ơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thông báo 7241/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số – Cát nghiền từ đá cát kết”