Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tất cả từ khóa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

107.900 CÔNG VĂN (Xem & Tra cứu Công văn)
15.640 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Xem & Tra cứu)

TTLT 14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC bãi bỏ Thông tư liên tịch về tội phạm trong quản lý rừng

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNBỘ TƯ PHÁP-BỘ CÔNG AN-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO-TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
_________

Số: 14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, BộTư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tốicao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạmtrong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

___________

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao liên tịch ban hành Thông tư liên tịch bãi bỏ Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày08/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18tháng 01 năm 2021.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư liên tịch này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ TƯ PHÁP

THỨ TRƯỞNG

Đặng Hoàng Oanh

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THỨ TRƯỞNG

Hà Công Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ CÔNG AN

THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng

Lê Quý Vương

KT. CHÁNH ÁN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

PHÓ CHÁNH ÁN

Nguyễn Trí Tuệ

Nơinhận:

Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Quổc hội và các Ủy ban của Quốc hội;

Văn phòng Tổng Bí thư;

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

Văn phòng Chính phủ;

Ban Nội chính Trung ương;

Tòa án nhân dân tối cao;

Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Kiểm toán Nhà nước;

Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Công báo;

Website: Chính phủ, BNN&PTNT, BTP, BCA, TANDTC, VKSNDTC;

Lưu: VT (BNN&PTNT, BTP, BCA, TANDTC, VKSNDTC; 18 bản).

KT. VIỆN TRƯỞNG

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Huy Tiến

Thuộc tính văn bản
Thông tư liên tịch 14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Cơ quan ban hành: Bộ Công an; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tư pháp; Toà án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Hà Công Tuấn; Lê Quý Vương; Nguyễn Trí Tuệ; Đặng Hoàng Oanh; Nguyễn Huy Tiến
Ngày ban hành: 26/11/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hình sự , Tư pháp-Hộ tịch , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNBỘ TƯ PHÁP-BỘ CÔNG AN-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO-TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
_________

Số: 14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, BộTư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tốicao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạmtrong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

___________

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao liên tịch ban hành Thông tư liên tịch bãi bỏ Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày08/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18tháng 01 năm 2021.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư liên tịch này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ TƯ PHÁP

THỨ TRƯỞNG

Đặng Hoàng Oanh

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THỨ TRƯỞNG

Hà Công Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ CÔNG AN

THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng

Lê Quý Vương

KT. CHÁNH ÁN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

PHÓ CHÁNH ÁN

Nguyễn Trí Tuệ

Nơinhận:

Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Quổc hội và các Ủy ban của Quốc hội;

Văn phòng Tổng Bí thư;

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

Văn phòng Chính phủ;

Ban Nội chính Trung ương;

Tòa án nhân dân tối cao;

Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Kiểm toán Nhà nước;

Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Công báo;

Website: Chính phủ, BNN&PTNT, BTP, BCA, TANDTC, VKSNDTC;

Lưu: VT (BNN&PTNT, BTP, BCA, TANDTC, VKSNDTC; 18 bản).

KT. VIỆN TRƯỞNG

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Huy Tiến

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email và Số điện thoại bạn đã cung cấp

Nếu bạn không tải về được vui lòng bấm vào đây để tải về.
BePro.vn sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, hãy luôn theo dõi thuvienluat.bepro.vn nhé!
Xin cảm ơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TTLT 14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC bãi bỏ Thông tư liên tịch về tội phạm trong quản lý rừng”