Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tất cả từ khóa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

107.900 CÔNG VĂN (Xem & Tra cứu Công văn)
15.640 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Xem & Tra cứu)

Quyết định 92/QĐ-UBDT Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác 2021

ỦY BAN DÂN TỘC
_______

Số: 92/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 8 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triểnthực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021

__________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ quyđịnh cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-UBDT, ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển;

Căn cứ Quyết định 33/QĐ-UBDT ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2021;

Xét đề nghị của Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.

Điều 2.Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);

Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT;

Cổng Thông tin điện tử UBDT;

– Lưu: VT, BDTPT (3 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Hoàng Thị Hạnh

ỦY BAN DÂN TỘC
___________

KẾ HOẠCH HOẠT ĐÔNG CỦA BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-UBDT ngày 8 tháng 02 năm 2021của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

STT

Nội dung công việc

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị/Cánhân thực hiện

Thời gian thực hiện

Hình thức sản phẩm

Ghi chú

Q1

Q2

Q3

Q4

1

Xuất bản, phát hành báo Dân tộc và Phát triển theo chức năng là Cơ quan ngôn luận của Ủy ban Dân tộc; Diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam:

– Kỳ xuất bản: 105 kỳ/năm; 02 kỳ/tuần (thứ 4 và thứ 6);

– Đối tượng phát hành: Các đối tượng bạn đọc trong phạm vi cả nước; trong đó chú trọng đến đối tượng bạn đọc vùng dân tộc thiểu số, miền núi, Người có uy tín theo Quyết định 12/QĐ-TTg;

– Số lượng phát hành: Dự kiến 30.000 tờ/kỳ.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Các Ban trực thuộc Báo

X

X

X

X

Hằng tuần (theo số báo, ravào thứ 4 và thứ6)

Ấn phẩm

2

Xuất bản, phát hành BáoDân tộc và Phát triển theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu sốmiền núi, vùng đặc biệt khó khăn:

– Kỳ xuất bản: 104 kỳ/năm; 02kỳ/tuần (thứ 3 và thứ 7).

Đ/c Lê Công Bình:Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Các Ban trực thuộc Báo

X

X

X

X

Hằngtuần (theo số báo, ra vào thứ 3 và thứ7)

Ấn phẩm

3

Thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo theo Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

a

Xuất bản Phụ trương “Dân tộc-Tôn giáo với sự phát triển đất nước” trên Báo Dân tộc và Phát triển.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Ban Thư ký chịu trách nhiệm chính;

Các Ban trực thuộc Báo phối hợpthực hiện

X

X

X

X

Ấn phẩm

b

Mở chuyên trang “Dân tộc- Tôn giáo với sự phát triển đất nước” trên Báo điện tử Dântộc và Phát triển.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn VănPhong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Ban Báo điện tử chịu trách nhiệmchính;

Các Ban trực thuộc Báo phối hợpthực hiện

X

X

X

X

Ấn phẩm trên Internet

4

Tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2021.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Các Ban trực thuộc Báo

X

X

X

Báo cáo kết quả thực hiện

5

Vận hành Báo điện tử Dân tộc và Phát triển trợ thành cơ quan truyền thông đa phương tiện đáp ứng yêu cầu về công tác dân tộc đã được nêu trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoan 2021-2030.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Ban Báo điện tử chịu trách nhiệm chính;

Các Ban trực thuộc Báo phối hợpthực hiện

X

X

X

X

Hằng ngày

Ấn phẩm trên Internet

6

Tổ chức các hoạt động tạo nguồn thu sự nghiệp: Quảng cáo- Chuyên trang, Chuyên đề- Tổ chức sự kiện, pháthành báo…

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi ThịHạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Ban Chuyên đề chịu trách nhiệm chính; các Bankhác thuộc Báo tham gia thực hiện

X

X

X

X

Theo thực tế

Kế hoạch, Ấn phẩm

Giao chỉ tiêu, địnhmức

7

Tổ chức Hội nghị cộng tác viên

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Ban Chuyên đề chịu trách nhiệm chính; cácBankhác thuộc Báo tham gia thực hiện

X

X

Báo cáo kết quả

8

Công tác tổ chức:

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Báo theo Nghị định số 120/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

– Tuyển dụng, điều động, luân chuyên nhân sự theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

– Rà soát, điều chỉnh quy chế, quy định bảo đảm Tòa soạn hoạt động hiệu quả.

– Đổi mới công tác thi đuakhen thưởng.

– Đánh giá CCVCNLĐ và Thi đua khen thưởng 2021.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Ban Trị sự chịu trách nhiệm chính;

Các Ban trực thuộc Báo phối hợpthực hiện

X

X

X

X

Các Báo cáo;

Tờ trình;

Quyết định;

Các văn bản

Thời gian thực hiện theo yêu cầu của Vụ TCCB,UBDT

9

Xây dựng Phương án tăng trung báo (từ 12 trang lên 16 trang) đế nâng cao chất lượng nội dung thông tin, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Các Ban thuộc Báo

X

X

X

Phương án

10

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công.

Các Ban trực thuộc Báo

X

X

X

X

Thuộc tính văn bản
Quyết định 92/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộc Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 92/QĐ-UBDT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Thị Hạnh
Ngày ban hành: 08/02/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản

ỦY BAN DÂN TỘC
_______

Số: 92/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 8 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triểnthực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021

__________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ quyđịnh cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-UBDT, ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển;

Căn cứ Quyết định 33/QĐ-UBDT ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2021;

Xét đề nghị của Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.

Điều 2.Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);

Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT;

Cổng Thông tin điện tử UBDT;

– Lưu: VT, BDTPT (3 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Hoàng Thị Hạnh

ỦY BAN DÂN TỘC
___________

KẾ HOẠCH HOẠT ĐÔNG CỦA BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-UBDT ngày 8 tháng 02 năm 2021của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

STT

Nội dung công việc

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị/Cánhân thực hiện

Thời gian thực hiện

Hình thức sản phẩm

Ghi chú

Q1

Q2

Q3

Q4

1

Xuất bản, phát hành báo Dân tộc và Phát triển theo chức năng là Cơ quan ngôn luận của Ủy ban Dân tộc; Diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam:

– Kỳ xuất bản: 105 kỳ/năm; 02 kỳ/tuần (thứ 4 và thứ 6);

– Đối tượng phát hành: Các đối tượng bạn đọc trong phạm vi cả nước; trong đó chú trọng đến đối tượng bạn đọc vùng dân tộc thiểu số, miền núi, Người có uy tín theo Quyết định 12/QĐ-TTg;

– Số lượng phát hành: Dự kiến 30.000 tờ/kỳ.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Các Ban trực thuộc Báo

X

X

X

X

Hằng tuần (theo số báo, ravào thứ 4 và thứ6)

Ấn phẩm

2

Xuất bản, phát hành BáoDân tộc và Phát triển theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu sốmiền núi, vùng đặc biệt khó khăn:

– Kỳ xuất bản: 104 kỳ/năm; 02kỳ/tuần (thứ 3 và thứ 7).

Đ/c Lê Công Bình:Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Các Ban trực thuộc Báo

X

X

X

X

Hằngtuần (theo số báo, ra vào thứ 3 và thứ7)

Ấn phẩm

3

Thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo theo Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

a

Xuất bản Phụ trương “Dân tộc-Tôn giáo với sự phát triển đất nước” trên Báo Dân tộc và Phát triển.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Ban Thư ký chịu trách nhiệm chính;

Các Ban trực thuộc Báo phối hợpthực hiện

X

X

X

X

Ấn phẩm

b

Mở chuyên trang “Dân tộc- Tôn giáo với sự phát triển đất nước” trên Báo điện tử Dântộc và Phát triển.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn VănPhong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Ban Báo điện tử chịu trách nhiệmchính;

Các Ban trực thuộc Báo phối hợpthực hiện

X

X

X

X

Ấn phẩm trên Internet

4

Tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2021.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Các Ban trực thuộc Báo

X

X

X

Báo cáo kết quả thực hiện

5

Vận hành Báo điện tử Dân tộc và Phát triển trợ thành cơ quan truyền thông đa phương tiện đáp ứng yêu cầu về công tác dân tộc đã được nêu trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoan 2021-2030.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Ban Báo điện tử chịu trách nhiệm chính;

Các Ban trực thuộc Báo phối hợpthực hiện

X

X

X

X

Hằng ngày

Ấn phẩm trên Internet

6

Tổ chức các hoạt động tạo nguồn thu sự nghiệp: Quảng cáo- Chuyên trang, Chuyên đề- Tổ chức sự kiện, pháthành báo…

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi ThịHạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Ban Chuyên đề chịu trách nhiệm chính; các Bankhác thuộc Báo tham gia thực hiện

X

X

X

X

Theo thực tế

Kế hoạch, Ấn phẩm

Giao chỉ tiêu, địnhmức

7

Tổ chức Hội nghị cộng tác viên

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Ban Chuyên đề chịu trách nhiệm chính; cácBankhác thuộc Báo tham gia thực hiện

X

X

Báo cáo kết quả

8

Công tác tổ chức:

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Báo theo Nghị định số 120/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

– Tuyển dụng, điều động, luân chuyên nhân sự theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

– Rà soát, điều chỉnh quy chế, quy định bảo đảm Tòa soạn hoạt động hiệu quả.

– Đổi mới công tác thi đuakhen thưởng.

– Đánh giá CCVCNLĐ và Thi đua khen thưởng 2021.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Ban Trị sự chịu trách nhiệm chính;

Các Ban trực thuộc Báo phối hợpthực hiện

X

X

X

X

Các Báo cáo;

Tờ trình;

Quyết định;

Các văn bản

Thời gian thực hiện theo yêu cầu của Vụ TCCB,UBDT

9

Xây dựng Phương án tăng trung báo (từ 12 trang lên 16 trang) đế nâng cao chất lượng nội dung thông tin, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Các Ban thuộc Báo

X

X

X

Phương án

10

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công.

Các Ban trực thuộc Báo

X

X

X

X

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email và Số điện thoại bạn đã cung cấp

Nếu bạn không tải về được vui lòng bấm vào đây để tải về.
BePro.vn sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, hãy luôn theo dõi thuvienluat.bepro.vn nhé!
Xin cảm ơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quyết định 92/QĐ-UBDT Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác 2021”