Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tất cả từ khóa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

107.900 CÔNG VĂN (Xem & Tra cứu Công văn)
15.640 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Xem & Tra cứu)

Quyết định 154/QĐ-TANDTC ban xây dựng đề án trang bị cơ sở vật chất thi hành Luật hòa giải

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

___________

Số: 154/QĐ-TANDTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chấtphục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân các cấp

___________

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Ban xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân các cấp, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lê Hồng Quang – Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng ban;

2. Ông Tưởng Quốc Chiến – Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Phó trưởng ban;

3. Bà Đào Tú Hoa – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ Chức – Cán Bộ, Thành viên;

4. Bà Hoàng Thị Thúy Vinh – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học, Thành viên;

5. Ông Lê Thế Phúc – Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, Thành viên;

6. Bà Phạm Thị Bích Ngọc – Trưởng phòng Cục Kế hoạch – Tài chính, Thành viên – Thư ký;

7. Bà Phạm Thị Thanh Mai – Phó Trưởng phòng Cục Kế hoạch – Tài chính, Thành viên;

8. Bà Phan Thị Thu Hà – Phó Trưởng phòng Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học, Thành viên;

9. Bà Phùng Thị Hoàn – Thẩm tra viên Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học – Thành viên;

10. Ông Phạm Đức Dũng – Chuyên viên Cục Kế hoạch – Tài chính, Thành viên;

11. Ong Vương Bảo Trung – Chuyên viên Cục Kế hoạch – Tài chính, Thành viên.

Điều 2.Nhiệm vụ của Ban xây dựng Đề án như sau:

1. Nghiên cứu và xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân các cấp.

2. Xây dựng kế hoạch khảo sát thực tế về cơ sở vật chất của các đơn vị trong hệ thống Tòa án nhân dân.

3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong hệ thống Tòa án nhân dân hoặc thuê các đơn vị có chuyên môn để tư vấn, thiết kế kỹ thuật của trang thiết bị để phục vụ cho việc xây dựng Đề án, báo cáo Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3.Giao Cục Kế hoạch – Tài chính là đơn vị thường trực, chủ trì xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các cấp chịu trách nhiệm cung cấp số liệu, thông tin và các nội dung công việc có liên quan đến việc xây dựng Đề án khi có yêu cầu;

Kinh phí cho việc xây dựng Đề án lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 141/QĐ-TANDTC ngày 20/5/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập Ban xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân các cấp.

Điều 5.Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các cấp và các ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 5;

Lưu: VT, KHTC.

CHÁNH ÁN

Nguyễn Hòa Bình

Thuộc tính văn bản
Quyết định 154/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập Ban xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân các cấp
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 154/QĐ-TANDTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành: 16/06/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

___________

Số: 154/QĐ-TANDTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chấtphục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân các cấp

___________

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Ban xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân các cấp, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lê Hồng Quang – Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng ban;

2. Ông Tưởng Quốc Chiến – Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Phó trưởng ban;

3. Bà Đào Tú Hoa – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ Chức – Cán Bộ, Thành viên;

4. Bà Hoàng Thị Thúy Vinh – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học, Thành viên;

5. Ông Lê Thế Phúc – Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, Thành viên;

6. Bà Phạm Thị Bích Ngọc – Trưởng phòng Cục Kế hoạch – Tài chính, Thành viên – Thư ký;

7. Bà Phạm Thị Thanh Mai – Phó Trưởng phòng Cục Kế hoạch – Tài chính, Thành viên;

8. Bà Phan Thị Thu Hà – Phó Trưởng phòng Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học, Thành viên;

9. Bà Phùng Thị Hoàn – Thẩm tra viên Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học – Thành viên;

10. Ông Phạm Đức Dũng – Chuyên viên Cục Kế hoạch – Tài chính, Thành viên;

11. Ong Vương Bảo Trung – Chuyên viên Cục Kế hoạch – Tài chính, Thành viên.

Điều 2.Nhiệm vụ của Ban xây dựng Đề án như sau:

1. Nghiên cứu và xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân các cấp.

2. Xây dựng kế hoạch khảo sát thực tế về cơ sở vật chất của các đơn vị trong hệ thống Tòa án nhân dân.

3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong hệ thống Tòa án nhân dân hoặc thuê các đơn vị có chuyên môn để tư vấn, thiết kế kỹ thuật của trang thiết bị để phục vụ cho việc xây dựng Đề án, báo cáo Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3.Giao Cục Kế hoạch – Tài chính là đơn vị thường trực, chủ trì xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các cấp chịu trách nhiệm cung cấp số liệu, thông tin và các nội dung công việc có liên quan đến việc xây dựng Đề án khi có yêu cầu;

Kinh phí cho việc xây dựng Đề án lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 141/QĐ-TANDTC ngày 20/5/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập Ban xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân các cấp.

Điều 5.Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các cấp và các ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 5;

Lưu: VT, KHTC.

CHÁNH ÁN

Nguyễn Hòa Bình

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email và Số điện thoại bạn đã cung cấp

Nếu bạn không tải về được vui lòng bấm vào đây để tải về.
BePro.vn sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, hãy luôn theo dõi thuvienluat.bepro.vn nhé!
Xin cảm ơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quyết định 154/QĐ-TANDTC ban xây dựng đề án trang bị cơ sở vật chất thi hành Luật hòa giải”