Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tất cả từ khóa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

107.900 CÔNG VĂN (Xem & Tra cứu Công văn)
15.640 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Xem & Tra cứu)

Thông tư 114/2020/TT-BQP kiểm định an toàn đối với máy yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

BỘ QUỐC PHÒNG
——-

Số: 114/2020/TT-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020

THÔNG TƯ

BAN HÀNH 18 QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG BỘ QUỐC PHÒNG

___________

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư ban hành 18 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 18 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng, gồm:

1. Thiết bị thử va đập đạn, hạt lửa – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 01:2020/BQP);

2. Thiết bị nhồi AMONÍT – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 02:2020/BQP);

3. Thiết bị trộn bột tan với thuốc nổ – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 03:2020/BQP);

4. Thiết bị sàng thuốc gợi nổ – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 04:2020/BQP);

5. Thiết bị trộn gôm với thuốc nổ – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 05:2020/BQP);

6. Thiết bị tạo Nitroxenlulo (NC) – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 06:2020/BQP);

7. Nồi hơi – Hệ thống bếp lò hơi cơ khí – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 07:2020/BQP);

8. Nồi nấu – Hệ thống bếp lò hơi cơ khí – Quy trình kiểm định kỹ thuật, an toàn (ký hiệu QTKĐ:08:2020/BQP);

9. Tời điện nâng, kéo tải tại các xưởng sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 09:2020/BQP);

10. Cầu trục lăn nâng thiết bị quân sự – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 10:2020/BQP);

11. Đòn gánh cẩu tên lửa, ngư lôi – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 11:2020/BQP);

12. Tời thủ công nâng, kéo tải tại các xưởng sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 12:2020/BQP);

13. Cổng trục nâng hạ thiết bị quân sự – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 13:2020/BQP);

14. Bình chịu áp lực – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 14.2020/BQP);

15. Thiết bị điều khiển, Cáp điện phòng nổ – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 15:2020/BQP);

16. Chai chứa khí nén – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 16:2020/BQP);

17. Thiết bị nhồi nén thuốc nổ bằng cơ khí – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 17:2020/BQP);

18. Động cơ điện, đèn chiếu sáng phòng nổ – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 18:2020/BQP);

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2020

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
BộLĐTB&XH;
– BTTM; TCKT (02b), TCHC; TCCNQP;
– Quân chủng: HQ, PK-KQ;
– Vụ Pháp chế/BQP;
– Cục Kiểm
tra văn bản/BTP;
– Công báo:
Cổng TTĐTCP, Cổng TTĐT/BQP;
– Lưu: VT, THBĐ.
H15.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng Bế Xuân Trường

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Thuộc tính văn bản
Thông tư 114/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành 18 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng
Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 114/2020/TT-BQP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Bế Xuân Trường
Ngày ban hành: 18/09/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Quốc phòng
Tóm tắt văn bản

BỘ QUỐC PHÒNG
——-

Số: 114/2020/TT-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020

THÔNG TƯ

BAN HÀNH 18 QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG BỘ QUỐC PHÒNG

___________

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư ban hành 18 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 18 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng, gồm:

1. Thiết bị thử va đập đạn, hạt lửa – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 01:2020/BQP);

2. Thiết bị nhồi AMONÍT – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 02:2020/BQP);

3. Thiết bị trộn bột tan với thuốc nổ – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 03:2020/BQP);

4. Thiết bị sàng thuốc gợi nổ – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 04:2020/BQP);

5. Thiết bị trộn gôm với thuốc nổ – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 05:2020/BQP);

6. Thiết bị tạo Nitroxenlulo (NC) – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 06:2020/BQP);

7. Nồi hơi – Hệ thống bếp lò hơi cơ khí – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 07:2020/BQP);

8. Nồi nấu – Hệ thống bếp lò hơi cơ khí – Quy trình kiểm định kỹ thuật, an toàn (ký hiệu QTKĐ:08:2020/BQP);

9. Tời điện nâng, kéo tải tại các xưởng sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 09:2020/BQP);

10. Cầu trục lăn nâng thiết bị quân sự – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 10:2020/BQP);

11. Đòn gánh cẩu tên lửa, ngư lôi – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 11:2020/BQP);

12. Tời thủ công nâng, kéo tải tại các xưởng sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 12:2020/BQP);

13. Cổng trục nâng hạ thiết bị quân sự – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 13:2020/BQP);

14. Bình chịu áp lực – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 14.2020/BQP);

15. Thiết bị điều khiển, Cáp điện phòng nổ – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 15:2020/BQP);

16. Chai chứa khí nén – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 16:2020/BQP);

17. Thiết bị nhồi nén thuốc nổ bằng cơ khí – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 17:2020/BQP);

18. Động cơ điện, đèn chiếu sáng phòng nổ – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (ký hiệu QTKĐ 18:2020/BQP);

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2020

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
BộLĐTB&XH;
– BTTM; TCKT (02b), TCHC; TCCNQP;
– Quân chủng: HQ, PK-KQ;
– Vụ Pháp chế/BQP;
– Cục Kiểm
tra văn bản/BTP;
– Công báo:
Cổng TTĐTCP, Cổng TTĐT/BQP;
– Lưu: VT, THBĐ.
H15.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng Bế Xuân Trường

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email và Số điện thoại bạn đã cung cấp

Nếu bạn không tải về được vui lòng bấm vào đây để tải về.
BePro.vn sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, hãy luôn theo dõi thuvienluat.bepro.vn nhé!
Xin cảm ơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thông tư 114/2020/TT-BQP kiểm định an toàn đối với máy yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động”