Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tất cả từ khóa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

107.900 CÔNG VĂN (Xem & Tra cứu Công văn)
15.640 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Xem & Tra cứu)

Quyết định 996/QĐ-BTC công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH

_____

Số: 996/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính

________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Công văn số 1739/BKHĐT-KTĐN ngày 29/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch kinh phí đào tạo cán bộ, học sinh Lào và Campuchia năm 2021;

Căn cứ Công văn số 4739/BTC-QLN ngày 11/5/2021 của Bộ Tài chính về việc triển khai phân bổ dự toán kinh phí đào tạo cán bộ, lưu học sinh Lào, Campuchia năm 2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN, Cục QLN&TCĐN);

– HVTC;

– Cục TH&TKTC (để công khai);

– Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Tạ Anh Tuấn

BỘ TÀI CHÍNH

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 996/QĐ-BTC ngày 14/5/2021 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

NỘI DUNG

Tổng số được giao (tại Công văn số 4379/BTC-QLN ngày 11/5/2021)

Tổng số đã phân bổ (tại Quyết định số 995/QĐ-BTC ngày 14/5/2021)

Trong đó:

Học viện Tài chính

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Viện trợ (Loại 400 – Khoản 402)

3.182

3.182

3.182

a

Kinh phí hoạt động thường xuyên

b

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

3.182

3.182

3.182

Kinh phí đào tạo cán bộ, lưu học sinh Lào

3.182

3.182

3.182

Thuộc tính văn bản
Quyết định 996/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 996/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản

BỘ TÀI CHÍNH

_____

Số: 996/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính

________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Công văn số 1739/BKHĐT-KTĐN ngày 29/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch kinh phí đào tạo cán bộ, học sinh Lào và Campuchia năm 2021;

Căn cứ Công văn số 4739/BTC-QLN ngày 11/5/2021 của Bộ Tài chính về việc triển khai phân bổ dự toán kinh phí đào tạo cán bộ, lưu học sinh Lào, Campuchia năm 2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN, Cục QLN&TCĐN);

– HVTC;

– Cục TH&TKTC (để công khai);

– Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Tạ Anh Tuấn

BỘ TÀI CHÍNH

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 996/QĐ-BTC ngày 14/5/2021 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

NỘI DUNG

Tổng số được giao (tại Công văn số 4379/BTC-QLN ngày 11/5/2021)

Tổng số đã phân bổ (tại Quyết định số 995/QĐ-BTC ngày 14/5/2021)

Trong đó:

Học viện Tài chính

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Viện trợ (Loại 400 – Khoản 402)

3.182

3.182

3.182

a

Kinh phí hoạt động thường xuyên

b

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

3.182

3.182

3.182

Kinh phí đào tạo cán bộ, lưu học sinh Lào

3.182

3.182

3.182

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email và Số điện thoại bạn đã cung cấp

Nếu bạn không tải về được vui lòng bấm vào đây để tải về.
BePro.vn sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, hãy luôn theo dõi thuvienluat.bepro.vn nhé!
Xin cảm ơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quyết định 996/QĐ-BTC công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính”