Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tất cả từ khóa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

107.900 CÔNG VĂN (Xem & Tra cứu Công văn)
15.640 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Xem & Tra cứu)

Quyết định 928/QÐ-BVHTTDL thực hiện Đề án Phòng ngừa tội phạm trong văn hóa thể thao 2021

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
________

Số: 928/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạmvà phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt độngvăn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3620/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 – 2025

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Văn hóa cơ sở;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021.

Điều 2.Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Báo Văn hóa tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến hết tháng 11 năm 2021.

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích trong nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2021.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 4;

Bộ trưởng (để báo cáo);

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;

Lưu: VT, VHCS, NB (15).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trịnh Thị Thủy

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạmvà phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt độngvăn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021

(Kèm theo Quyết định số 928/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 03năm 2021của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thực hiện Quyết định số 3620/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 – 2025”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, gắn với các phong trào: “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh và gia đình văn hóa…

Nâng cao nhận thức và năng lực hành động của toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về nội dung, mục đích, ý nghĩa của công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tăng cường phòng ngừa, kéo giảm các loại tội phạm, giảm các vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; đảm bảo môi trường hoạt động kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch an toàn, lành mạnh. Giảm số vụ vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, nhất là các vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh lữ hành, kinh doanh lưu trú du lịch, lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan; hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa như: Vũ trường; karaoke, bar.

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn. Nội dung tuyên truyền bám sát chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung

– Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và kết quả thực hiện phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong xây dựng gia đình, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch được rà soát, hệ thống hóa; các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, quy chế, quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Phương thức thực hiện

Phối hợp với Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam; Báo Văn hóa xây dựng kịch bản phim, chuyên trang, chuyên mục; Sản xuất các ấn phẩm truyền thông như: Bản tin truyền hình, phát thanh audio, Longform, Photographic… được đăng tải trên các Phương tiện truyền thông của Bộ (Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Mạng thông tin văn hóa – Cinet; Kênh Quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch – toquoctv.vn.) phản ánh các sự kiện, hoạt động trong phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Văn hóa cơ sở

Chủ trì phối hợp với Trung tâm Điện ảnh, thể thao và du lịch Việt Nam, Báo Văn hóa tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo Kế hoạch được phê duyệt.

Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm soát nội dung tuyên truyền; định kỳ báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào về tình hình, kết quả thực hiện.

Đảm bảo kinh phí theo định mức được phê duyệt để thực hiện các nội dung hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch.

2. Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam

Xây dựng kịch bản phim phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 trên các lĩnh vực: Văn hóa – Thể thao – Du lịch. Tổ chức phát sóng trên kênh Truyền hình Nhân dân.

3. Báo Văn hóa

Xây dựng 06 chuyên đề tuyên truyền trên báo in và đăng lại trên báo điện tử tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án “Phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp Văn hóa thông tin cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2021./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 928/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 928/QÐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 17/03/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
________

Số: 928/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạmvà phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt độngvăn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3620/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 – 2025

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Văn hóa cơ sở;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021.

Điều 2.Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Báo Văn hóa tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến hết tháng 11 năm 2021.

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích trong nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2021.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 4;

Bộ trưởng (để báo cáo);

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;

Lưu: VT, VHCS, NB (15).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trịnh Thị Thủy

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạmvà phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt độngvăn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021

(Kèm theo Quyết định số 928/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 03năm 2021của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thực hiện Quyết định số 3620/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 – 2025”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, gắn với các phong trào: “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh và gia đình văn hóa…

Nâng cao nhận thức và năng lực hành động của toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về nội dung, mục đích, ý nghĩa của công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tăng cường phòng ngừa, kéo giảm các loại tội phạm, giảm các vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; đảm bảo môi trường hoạt động kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch an toàn, lành mạnh. Giảm số vụ vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, nhất là các vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh lữ hành, kinh doanh lưu trú du lịch, lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan; hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa như: Vũ trường; karaoke, bar.

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn. Nội dung tuyên truyền bám sát chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung

– Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và kết quả thực hiện phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong xây dựng gia đình, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch được rà soát, hệ thống hóa; các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, quy chế, quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Phương thức thực hiện

Phối hợp với Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam; Báo Văn hóa xây dựng kịch bản phim, chuyên trang, chuyên mục; Sản xuất các ấn phẩm truyền thông như: Bản tin truyền hình, phát thanh audio, Longform, Photographic… được đăng tải trên các Phương tiện truyền thông của Bộ (Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Mạng thông tin văn hóa – Cinet; Kênh Quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch – toquoctv.vn.) phản ánh các sự kiện, hoạt động trong phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Văn hóa cơ sở

Chủ trì phối hợp với Trung tâm Điện ảnh, thể thao và du lịch Việt Nam, Báo Văn hóa tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo Kế hoạch được phê duyệt.

Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm soát nội dung tuyên truyền; định kỳ báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào về tình hình, kết quả thực hiện.

Đảm bảo kinh phí theo định mức được phê duyệt để thực hiện các nội dung hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch.

2. Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam

Xây dựng kịch bản phim phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 trên các lĩnh vực: Văn hóa – Thể thao – Du lịch. Tổ chức phát sóng trên kênh Truyền hình Nhân dân.

3. Báo Văn hóa

Xây dựng 06 chuyên đề tuyên truyền trên báo in và đăng lại trên báo điện tử tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án “Phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp Văn hóa thông tin cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2021./.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email và Số điện thoại bạn đã cung cấp

Nếu bạn không tải về được vui lòng bấm vào đây để tải về.
BePro.vn sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, hãy luôn theo dõi thuvienluat.bepro.vn nhé!
Xin cảm ơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quyết định 928/QÐ-BVHTTDL thực hiện Đề án Phòng ngừa tội phạm trong văn hóa thể thao 2021”