Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tất cả từ khóa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

107.900 CÔNG VĂN (Xem & Tra cứu Công văn)
15.640 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Xem & Tra cứu)

Quyết định 573/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch mua sắm tài sản Trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
________

Số: 573/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản vàKế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1285/QĐ-BLĐTBXH ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phân cấp thẩm quyền quy định chi tiết hướng dẫn và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp; tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1647/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì tại Tờ trình số 02/TTr-ĐDTTVT ngày 20/3/2021 về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản để phục vụ công tác năm 2021 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản để phục vụ công tác năm 2021 của Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì như sau:

1. Kế hoạch mua sắm tài sản:

Danh mục tài sản mua sắm chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo.

Tổng kinh phí mua sắm tối đa: 577,9 triệu đồng.

Nguồn vốn sử dụng:

+ Nguồn ngân sách nhà nước: kinh phí không thường xuyên thực hiện mua sắm tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn là 500,0 triệu đồng được giao tại Quyết định số 1650/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2020.

+ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị: 77,9 triệu đồng.

Thời gian thực hiện: Năm 2021.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản tại Phụ lục 2 kèm theo.

Điều 2.Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì có trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch mua sắm, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này; chế độ, tiêu chuẩn, định mức và các quy định khác có liên quan để xác định yêu cầu về số lượng, chất lượng và kỹ thuật tài sản cần mua sắm; lập, phê duyệt dự toán gói thầu phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện; phê duyệt hồ sơ mời thầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu; tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu bảo đảm đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của tài sản; thanh quyết toán, theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, các văn bản khác có liên quan và không vượt tổng dự toán đã được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Tổ chức mua sắm tài sản phải tuân thủ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật; quản lý và sử dụng tài sản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao, bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì, Thủ trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 4;

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi;

Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hồi

Phụ lục 1

KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN

(Kèm theo Quyết định số 573/QĐ-LĐTBXHngày 18/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Tên tài sản

Số lượng

Đơn vị tính

1

Máy xét nghiệm điện giải

1

Cái

2

Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số

1

Cái

3

Máy sấy công nghiệp

1

Cái

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản:

Danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại, công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất của tài sản mua sắm phải tương đương hoặc ưu việt hơn danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại, công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo của tài sản đơn vị đã trình Bộ phê duyệt kèm theo Tờ trình số 02/TTr-ĐDTTVT ngày 20/3/2021.

Tài sản mua sắm phải mới 100% (trường hợp không sản xuất năm 2021 thì mua tài sản mới sản xuất trong thời gian gần nhất), ưu tiên lựa chọn, mua sắm tài sản trong nước theo quy định. Trường hợp phải mua sắm thiết bị có nguồn gốc nhập khẩu theo yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn được giao thì phải đáp ứng quy định của Bộ Y tế đối với thiết bị y tế phải có giấy phép nhập khẩu và các Bộ chuyên ngành (nếu có).

Phụ lục 2

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TÀI SẢN

(Kèm theo Quyết định số 573/QĐ-LĐTBXHngày 18/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Phần đã thực hiện

II

Phần không đấu thầu

III

Phần đấu thầu

577,9

Nguồn ngân sách nhà nước kinh phí không thường xuyên giao năm 2021 tại Quyết định số 1650/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2020 mua sắm tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn 500 triệu đồng và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị 77,9 triệu đồng

1

Mua máy móc thiết bị phục vụ công tác chuyên môn:

– 01 máy sấy công nghiệp

– 01 monitor theo dõi bệnh nhân 05 thông số

– 01 máy xét nghiệm điện giải

577,9

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 5/2021

Trọn gói

60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Tổng cộng

577,9

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản:

Ưu tiên lựa chọn mua sắm tài sản trong nước theo quy định.

Giá dự toán trên là giá mua tài sản mới 100%, sản xuất năm 2021 (trường hợp không sản xuất năm 2021 thì mua tài sàn mới sản xuất trong thời gian gần nhất) với đầy đủcông năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; đồng thời phải tương đương hoặc ưu việt hơn thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật, phụ kiện kèm theo của tài sản đơn vị đã trình Bộ phê duyệt tại Tờ trình số 02/TTr-ĐDTTVT ngày 20/3/2021; đã bao gồm các loại chi phí liên quan như: chuyển giao việc sử dụng máy móc, công nghệ; chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo trì, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 573/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 573/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Hồi
Ngày ban hành: 18/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh
Tóm tắt văn bản

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
________

Số: 573/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản vàKế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1285/QĐ-BLĐTBXH ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phân cấp thẩm quyền quy định chi tiết hướng dẫn và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp; tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1647/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì tại Tờ trình số 02/TTr-ĐDTTVT ngày 20/3/2021 về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản để phục vụ công tác năm 2021 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản để phục vụ công tác năm 2021 của Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì như sau:

1. Kế hoạch mua sắm tài sản:

Danh mục tài sản mua sắm chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo.

Tổng kinh phí mua sắm tối đa: 577,9 triệu đồng.

Nguồn vốn sử dụng:

+ Nguồn ngân sách nhà nước: kinh phí không thường xuyên thực hiện mua sắm tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn là 500,0 triệu đồng được giao tại Quyết định số 1650/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2020.

+ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị: 77,9 triệu đồng.

Thời gian thực hiện: Năm 2021.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản tại Phụ lục 2 kèm theo.

Điều 2.Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì có trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch mua sắm, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này; chế độ, tiêu chuẩn, định mức và các quy định khác có liên quan để xác định yêu cầu về số lượng, chất lượng và kỹ thuật tài sản cần mua sắm; lập, phê duyệt dự toán gói thầu phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện; phê duyệt hồ sơ mời thầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu; tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu bảo đảm đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của tài sản; thanh quyết toán, theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, các văn bản khác có liên quan và không vượt tổng dự toán đã được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Tổ chức mua sắm tài sản phải tuân thủ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật; quản lý và sử dụng tài sản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao, bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì, Thủ trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 4;

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi;

Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hồi

Phụ lục 1

KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN

(Kèm theo Quyết định số 573/QĐ-LĐTBXHngày 18/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Tên tài sản

Số lượng

Đơn vị tính

1

Máy xét nghiệm điện giải

1

Cái

2

Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số

1

Cái

3

Máy sấy công nghiệp

1

Cái

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản:

Danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại, công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất của tài sản mua sắm phải tương đương hoặc ưu việt hơn danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại, công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo của tài sản đơn vị đã trình Bộ phê duyệt kèm theo Tờ trình số 02/TTr-ĐDTTVT ngày 20/3/2021.

Tài sản mua sắm phải mới 100% (trường hợp không sản xuất năm 2021 thì mua tài sản mới sản xuất trong thời gian gần nhất), ưu tiên lựa chọn, mua sắm tài sản trong nước theo quy định. Trường hợp phải mua sắm thiết bị có nguồn gốc nhập khẩu theo yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn được giao thì phải đáp ứng quy định của Bộ Y tế đối với thiết bị y tế phải có giấy phép nhập khẩu và các Bộ chuyên ngành (nếu có).

Phụ lục 2

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TÀI SẢN

(Kèm theo Quyết định số 573/QĐ-LĐTBXHngày 18/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Phần đã thực hiện

II

Phần không đấu thầu

III

Phần đấu thầu

577,9

Nguồn ngân sách nhà nước kinh phí không thường xuyên giao năm 2021 tại Quyết định số 1650/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2020 mua sắm tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn 500 triệu đồng và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị 77,9 triệu đồng

1

Mua máy móc thiết bị phục vụ công tác chuyên môn:

– 01 máy sấy công nghiệp

– 01 monitor theo dõi bệnh nhân 05 thông số

– 01 máy xét nghiệm điện giải

577,9

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 5/2021

Trọn gói

60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Tổng cộng

577,9

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản:

Ưu tiên lựa chọn mua sắm tài sản trong nước theo quy định.

Giá dự toán trên là giá mua tài sản mới 100%, sản xuất năm 2021 (trường hợp không sản xuất năm 2021 thì mua tài sàn mới sản xuất trong thời gian gần nhất) với đầy đủcông năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; đồng thời phải tương đương hoặc ưu việt hơn thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật, phụ kiện kèm theo của tài sản đơn vị đã trình Bộ phê duyệt tại Tờ trình số 02/TTr-ĐDTTVT ngày 20/3/2021; đã bao gồm các loại chi phí liên quan như: chuyển giao việc sử dụng máy móc, công nghệ; chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo trì, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật./.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email và Số điện thoại bạn đã cung cấp

Nếu bạn không tải về được vui lòng bấm vào đây để tải về.
BePro.vn sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, hãy luôn theo dõi thuvienluat.bepro.vn nhé!
Xin cảm ơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quyết định 573/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch mua sắm tài sản Trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì”