Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tất cả từ khóa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

107.900 CÔNG VĂN (Xem & Tra cứu Công văn)
15.640 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Xem & Tra cứu)

Quyết định 2454/QĐ-BYT thành lập Bộ phận chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh

BỘ Y TẾ
______

Số: 2454/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịchCOVID-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Khám, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Bộ phận thường trực đặc biệt).

1. Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt: Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

2. Phó Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt:

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; chịu trách nhiệm công tác điều trị;

Ông Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, chịu trách nhiệm công tác điều tra, giám sát dịch;

Bà Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Chịu trách nhiệm về công tác xét nghiệm;

Ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế; chịu trách nhiệm về tổ chức cách ly y tế và xử lý môi trường.

3. Các Thành viên:

Ông Phạm Xuân Thành, Phó Trưởng phòng Quản lý sức khỏe lao động, Cục Quản lý môi trường y tế.

Ông Ngũ Duy Nghĩa, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

Bà Nguyễn Lê Khánh Hằng, Phó Trưởng khoa vi rút, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

Bà Trương Anh Thư, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bạch Mai;

Ông Đỗ Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai;

Ông Nguyễn Quốc Thái, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai;

Ông Lê Hải Đăng, Chuyên viên Vụ Kế hoạch – Tài Chính;

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chuyên viên Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng;

Ông Lê Xuân Thắng, Phóng viên Báo Gia đình và Xã hội;

Ông Lê Hoàng Dương, Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống.

4. Nhiệm vụ

4.1. Nhiệm vụ chung

Hỗ trợ các hoạt động chuyên môn kỹ thuật trong việc giám sát, đáp ứng chống dịch; điều trị bệnh nhân; xét nghiệm; tổ chức cách ly; công tác truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, các địa phương lân cận có liên quan.

Kiểm tra, hỗ trợ địa phương trong việc tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

4.2. Nhiệm vụ cụ thể

4.2.1. Về hoạt động điều tra, giám sát dịch: Hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức triển khai các hoạt động giám sát, quản lý số liệu, truy vết, khoanh vùng ổ dịch, xử lý ổ dịch tại cộng đồng.

4.2.2. Về công tác xét nghiệm: Hỗ trợ, hướng dẫn địa phương việc tổ chức triển khai các hoạt động lấy mẫu; hướng dẫn thực hiện xét nghiệm và áp dụng các loại xét nghiệm, sinh phẩm xét nghiệm phù hợp; hướng dẫn đảm bảo an toàn sinh học và quản lý số liệu xét nghiệm. Điều phối các đơn vị xét nghiệm có liên quan đảm bảo có kết quả nhanh, chính xác.

4.2.3. Về Tổ thực hiện cách ly, xử lý môi trường y tế: Hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các hoạt động cách ly; phòng chống lây nhiễm trong các cơ sở cách ly; xử lý môi trường trong khu cách ly; phòng chống dịch, xử lý dịch trong khu cách ly, khu công nghiệp, công sở, trường học, khu vực công cộng.

4.2.2. Về công tác điều trị: Hỗ trợ, hướng dẫn địa phương trong các lĩnh vực: thành lập các bệnh viện dã chiến; công tác điều trị, cấp cứu bệnh nhân; tổ chức khám, sàng lọc, phân loại, thu dung bệnh nhân; triển khai các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn tại các cơ sở điều trị; xử lý ổ dịch trong các cơ sở điều trị; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác khám chữa bệnh và phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế.

4.2.4. Về hoạt động truyền thông: Đưa tin, hỗ trợ trong công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh, các địa phương lân cận; tuyên truyền, khuyến cáo người dân tự phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng khẩu trang đúng cách, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Điều 3.Chế độ làm việc của Bộ phận thường trực đặc biệt

1. Các thành viên Bộ phận thường trực đặc biệt làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Bộ phận thường trực đặc biệt, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và phân công các thành viên thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Các thành viên tuân thủ theo sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt.

Điều 4.Kinh phí hoạt động của Bộ phận thường trực đặc biệt được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị quản lý cán bộ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 5.Sở Y tế tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh bố trí ăn, nghỉ và đảm bảo các điều kiện làm việc cho Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ.

Điều 6.Bộ phận thường trực đặc biệt sẽ giải thể sau khi có ý kiến của Bộ Y tế.

Điều 7.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 8.Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 8;

Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);

Các đ/c Thứ trưởng;

UBND tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh;

– Lưu: VT, VPB1.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2454/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2454/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 18/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản

BỘ Y TẾ
______

Số: 2454/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịchCOVID-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Khám, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Bộ phận thường trực đặc biệt).

1. Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt: Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

2. Phó Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt:

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; chịu trách nhiệm công tác điều trị;

Ông Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, chịu trách nhiệm công tác điều tra, giám sát dịch;

Bà Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Chịu trách nhiệm về công tác xét nghiệm;

Ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế; chịu trách nhiệm về tổ chức cách ly y tế và xử lý môi trường.

3. Các Thành viên:

Ông Phạm Xuân Thành, Phó Trưởng phòng Quản lý sức khỏe lao động, Cục Quản lý môi trường y tế.

Ông Ngũ Duy Nghĩa, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

Bà Nguyễn Lê Khánh Hằng, Phó Trưởng khoa vi rút, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

Bà Trương Anh Thư, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bạch Mai;

Ông Đỗ Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai;

Ông Nguyễn Quốc Thái, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai;

Ông Lê Hải Đăng, Chuyên viên Vụ Kế hoạch – Tài Chính;

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chuyên viên Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng;

Ông Lê Xuân Thắng, Phóng viên Báo Gia đình và Xã hội;

Ông Lê Hoàng Dương, Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống.

4. Nhiệm vụ

4.1. Nhiệm vụ chung

Hỗ trợ các hoạt động chuyên môn kỹ thuật trong việc giám sát, đáp ứng chống dịch; điều trị bệnh nhân; xét nghiệm; tổ chức cách ly; công tác truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, các địa phương lân cận có liên quan.

Kiểm tra, hỗ trợ địa phương trong việc tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

4.2. Nhiệm vụ cụ thể

4.2.1. Về hoạt động điều tra, giám sát dịch: Hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức triển khai các hoạt động giám sát, quản lý số liệu, truy vết, khoanh vùng ổ dịch, xử lý ổ dịch tại cộng đồng.

4.2.2. Về công tác xét nghiệm: Hỗ trợ, hướng dẫn địa phương việc tổ chức triển khai các hoạt động lấy mẫu; hướng dẫn thực hiện xét nghiệm và áp dụng các loại xét nghiệm, sinh phẩm xét nghiệm phù hợp; hướng dẫn đảm bảo an toàn sinh học và quản lý số liệu xét nghiệm. Điều phối các đơn vị xét nghiệm có liên quan đảm bảo có kết quả nhanh, chính xác.

4.2.3. Về Tổ thực hiện cách ly, xử lý môi trường y tế: Hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các hoạt động cách ly; phòng chống lây nhiễm trong các cơ sở cách ly; xử lý môi trường trong khu cách ly; phòng chống dịch, xử lý dịch trong khu cách ly, khu công nghiệp, công sở, trường học, khu vực công cộng.

4.2.2. Về công tác điều trị: Hỗ trợ, hướng dẫn địa phương trong các lĩnh vực: thành lập các bệnh viện dã chiến; công tác điều trị, cấp cứu bệnh nhân; tổ chức khám, sàng lọc, phân loại, thu dung bệnh nhân; triển khai các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn tại các cơ sở điều trị; xử lý ổ dịch trong các cơ sở điều trị; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác khám chữa bệnh và phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế.

4.2.4. Về hoạt động truyền thông: Đưa tin, hỗ trợ trong công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh, các địa phương lân cận; tuyên truyền, khuyến cáo người dân tự phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng khẩu trang đúng cách, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Điều 3.Chế độ làm việc của Bộ phận thường trực đặc biệt

1. Các thành viên Bộ phận thường trực đặc biệt làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Bộ phận thường trực đặc biệt, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và phân công các thành viên thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Các thành viên tuân thủ theo sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt.

Điều 4.Kinh phí hoạt động của Bộ phận thường trực đặc biệt được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị quản lý cán bộ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 5.Sở Y tế tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh bố trí ăn, nghỉ và đảm bảo các điều kiện làm việc cho Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ.

Điều 6.Bộ phận thường trực đặc biệt sẽ giải thể sau khi có ý kiến của Bộ Y tế.

Điều 7.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 8.Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 8;

Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);

Các đ/c Thứ trưởng;

UBND tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh;

– Lưu: VT, VPB1.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email và Số điện thoại bạn đã cung cấp

Nếu bạn không tải về được vui lòng bấm vào đây để tải về.
BePro.vn sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, hãy luôn theo dõi thuvienluat.bepro.vn nhé!
Xin cảm ơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quyết định 2454/QĐ-BYT thành lập Bộ phận chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh”