Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tất cả từ khóa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

107.900 CÔNG VĂN (Xem & Tra cứu Công văn)
15.640 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Xem & Tra cứu)

Quyết định 2442/QĐ-BYT Bộ Y tế thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu

BỘ Y TẾ

_____

Số: 2442/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch của Bộ Y tế thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA);

Xét đề nghị của Vụ tr­ưởng Vụ Hợp tác Quốc tế – Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Y tế thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA);

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

Điều 3.Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với các Đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định;

Điều 4.Các ông (bà) thủ trưởng các đơn vị: Hợp tác Quốc tế, Kế hoạch Tài chính, Trang thiết bị và Công trình y tế, Quản lý Dược, An toàn thực phẩm, Công nghệ thông tin và Lãnh đạo các Đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 4;

– Bộ Công Thương (để phối hợp);

– Các Thứ trưởng (để biết);

– Lưu: VT, QT.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long

BỘ Y TẾ

_____

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2442/QĐ-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

_________________________

I. SỰ CẦN THIẾT

Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) đã được ký kết vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội; Hiệp định EVFTA đã được Nghị viện Châu Âu và Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2020.

EVFTA là một Hiệp định thế hệ mới, có mức độ cam kết cao, tầm ảnh hưởng rộng, hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội mới nhưng cũng không ít thách thức to lớn cho nền kinh tế cả nước nói chung và ngành y tế nói riêng. Trên cơ sở Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), Bộ Y tế ban hành Kế hoạch thực hiện EVFTA với những nội dung sau:

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

Kế hoạch thực hiện EVFTA của Bộ Y tế dựa trên Kế hoạch thực hiện EVFTA của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức liên quan của ngành y tế quyết định biện pháp chỉ đạo, điều hành và các biện pháp triển khai hiệu quả đầy đủ và hiệu quả Hiệp định này.

2. Yêu cầu:

a. Kịp thời cập nhật các hoạt động liên quan trong suốt thời gian hiệu lực của EVFTA;

b. Xác định rõ nhiệm vụ tương ứng với các đơn vị chủ trì, đơn vị đầu mối, phối hợp và yêu cầu chủ động thực hiện; phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm để đạt được kết quả theo đúng yêu cầu và đúng tiến độ.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra, Bộ Y tế tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về EVFTA và thị trường của các nước đối tác EVFTA:

a. Tổ chức hội thảo Phổ biến nội dung cơ bản của EVFTA và Kế hoạch thực thi EVFTA của Bộ Y tế;

b. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung củaHiệp định EVFTA liên quan đến lĩnh vực dược, mỹ phẩm; an toànthực phẩm cho các đối tượng liên quan;

c. Giải đáp các vướng mắc về EVFTA cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

d. Tập huấn hoặc đào tạo chuyên sâu về EVFTA cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong các lĩnh vực trang thiết bị y tế;

e. Xây dựng và duy trì trang thông tin điện tử, tài khoản xã hội về EVFTA để cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời và đa dạng cho các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và người dân;

f. Thiết lập đầu mối cung cấp thông tin liên quan đến EVFTA trong lĩnh vực y tế;

g. Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại – đầu tư tại các nước EU nhằm thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp các nước về cơ hội và lợi thế môi trường kinh doanh đầu tư của Việt Nam.

2. Xây dựng pháp luật, thể chế:

a. Rà soát,đối chiếu các quy định của Hiệp định EVFTA trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, hướng dẫn trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế để phù hợp với các cam kết liên quan tại Hiệp định EVFTA;

b. Tiếp tục thực hiện rà soát các quy định quản lý trang thiết bị y tế tại các Nghị định sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP; Nghị định 169/2018/NĐ-CP; Nghị định 03/2020/NĐ-CPvề quản lý trang thiết bị y tế để phù hợp với EVFTA trong quá trình thực thi;

c. Hướng dẫn các đơn vị mua sắm theo Hiệp định EVFTA;

d. Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2020/NĐ-CP bổ sung hướng dẫn cho các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của EVFTA;

e. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Bộ hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện mua sắm theo EVFTA;

f. Rà soát, sửa đổi các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực dược, mỹ phẩm để phù hợp cam kết trong EVFTA;

g. Sửa đổi Thông tư 32/2018/TT-BYT quy định việc đăng ký thuốc và nguyên liệu làm thuốc;

h. Xây dựng Thông tư hướng dẫn việc mua sắm dược phẩm theo cam kết tại Hiệp định EVFTA;

i. Đóng góp ý kiến dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi; Nghị định hướng dẫn về những gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của EVFTA;

j. Quy định về nhập khẩu thiết bị y tế tân trang;

k. Xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc đối với trang thiết bị y tế phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc theo quy định tại Quyết định 100/QĐ -TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực:

a. Xây dựng các chương trình hỗ trợ, đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế, phù hợp với cam kết quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu;

b. Tổ chức tập huấn cho các cán bộ nhằm tránh việc phải đền bù cho chủ sở hữu sáng chế do sự chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục này khi các quy định đăng ký thuốc đã được sửa đổi theo Hiệp định EVFTA.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm nguồn ngân sách nhà nước và hoặc từ các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có);

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc, triển khai thực hiện; báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Bộ Y tế (Vụ Hợp tác Quốc tế) định kỳ sáu tháng, một năm và đột xuất theo yêu cầu;

3. Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo và đề xuất với Bộ trưởng các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo Kế hoạch được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; bám sát các mục tiêu của Kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu cần sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các nội dung cụ thể, các đơn vị liên quan chủ động đề xuất gửi Vụ Hợp tác Quốc tế tổng hợp để báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2442/QĐ-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

____________________

STT

Hoạt động

Kết quả

Đơn vị

đầu mối

Đơn vị

phối hợp

Thời gian

Kinh phí

1

Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về EVFTA và thị trường của các nước đối tác EVFTA

1.1

Tổ chức hội thảo Phổ biến nội dung cơ bản của EVFTA và Kế hoạch thực thi EVFTA của Bộ Y tế

Hội thảo Phổ biến nội dung cơ bản của EVFTA và Kế hoạch thực thi EVFTA của Bộ Y tế được tổ chức

Vụ Hợp tác Quốc tế

Các đơn vị; Bộ Công Thương

2021-2022

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

1.2

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung củaHiệp định EVFTA liên quan đến lĩnh vực dược, mỹ phẩm cho các đối tượng liên quan.

Các nội dung củaHiệp định EVFTA liên quan đến lĩnh vực dược, mỹ phẩm được phổ biến, truyên truyền cho các đối tượng liên quan.

Cục Quản lý Dược

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

1.3

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Hiệp định EVFTA liên quan đến lĩnh vực an toànthực phẩm cho các đối tượng liên quan.

Các nội dung củaHiệp định EVFTA liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm được tuyên truyền cho các đối tượng liên quan.

Cục An toàn thực phẩm

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

1.4

Phổ biến về EVFTA cho cộng đồng doanh nghiệpkinh doanhtrang thiết bị y tế thông qua các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức,hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thihiệu quả EVFTA.

Các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức,hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thihiệu quả EVFTA được phổ biến tới cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

1.5

Giải đáp các vướng mắc về EVFTA cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Các vướng mắc về EVFTA của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế được giải đáp

Cục An toàn thực phẩm

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

1.6

Tập huấn hoặc đào tạo chuyên sâu về EVFTA cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong các lĩnh vực trang thiết bị y tế

Các nội dung chuyên sâu về trang thiết bị y tế trong EVFTA được đào tạo, tập huấn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong lĩnh vựctrang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

1.7

Xây dựng và duy trì trang thông tin điện tử, tài khoản xã hội về EVFTA để cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời và đa dạng cho các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và người dân

Trang thông tin điện tử, tài khoản xã hội về EVFTA được xây dựng để cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời và đa dạng cho các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và người dân

Cục Công nghệ thông tin

Cục Quản lý Dược; CụcAn toàn thực phẩm; Vụ Trang thiết bị và công trình y tế phối hợp cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

1.8

Thiết lập đầu mối cung cấp thông tin liên quan đến EVFTA trong lĩnh vực y tế

Đầu mối cung cấp thông tin liên quan đến EVFTA trong y tế được thiết lập

Vụ Hợp tác Quốc tế

Các đơn vị

2021– 2022

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

1.9

Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại – đầu tư tại các nước EU nhằm thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp các nước về cơ hội và lợi thế môi trường kinh doanh đầu tư của Việt Nam

Các chương trình xúc tiến thương mại – đầu tư tại các nước EU được tổ chức nhằm thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp các nước về cơ hội và lợi thế môi trường kinh doanh đầu tư của Việt Nam

Cục Quản lý Dược; Cục An toàn thực phẩm; Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

VCCI

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2

Xây dựng pháp luật, thể chế

2.1

Rà soát, đối chiếu các quy định của Hiệp định EVFTA trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, hướng dẫn trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế để phù hợp với các cam kết liên quan tại Hiệp định EVFTA

Các quy định của EVFTA được rà soát, đối chiếu trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, hướng dẫn trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế để phù hợp với các cam kết liên quan tại Hiệp định EVFTA

Cục An toàn thực phẩm

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.2

Tiếp tục thực hiện rà soát các quy định quản lý trang thiết bị y tế tại các Nghị định sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP; Nghị định 169/2018/NĐ-CP; Nghị định 03/2020/NĐ-CPvề quản lý trang thiết bị y tế để phù hợp với EVFTA trong quá trình thực thi.

Các quy định quản lý trang thiết bị y tế tại các Nghị định sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP; Nghị định 169/2018/NĐ-CP; Nghị định03/2020/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế được rà soát để phù hợp với VFTA trong quá trình thực

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.3

Hướng dẫn các đơn vị mua sắm theo Hiệp định EVFTA

Mua sắm theo Hiệp định EVFTA được hướng dẫn tới các đơn vị

Vụ Kế hoạch Tài chính

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.4

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2020/NĐ-CP bổ sung hướng dẫn cho các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của EVFTA

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2020/NĐ-CP bổ sung hướng dẫn cho các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của EVFTA được sửa đổi, bổ sung

Vụ Kế hoạch Tài chính

2021

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.5

Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Bộ hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện mua sắm theo EVFTA

Tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Bộ hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện mua sắm theo EVFTA trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao

Vụ Kế hoạch Tài chính

Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.6

Rà soát, sửa đổi các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực dược, mỹ phẩm để phù hợp cam kết trong EVFTA

Các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực dược, mỹ phẩm được rà soát, sửa đổi để phù hợp cam kết trong EVFTA

Cục Quản lý Dược

Vụ Pháp chế

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.7

Sửa đổi Thông tư 32/2018/TT-BYT quy định việc đăng ký thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

Thông tư 32/2018/TT-BYT quy định việc đăng ký thuốc và nguyên liệu làm thuốc được sửa đổi

Cục Quản lý Dược

Vụ Pháp chế

Ngay khi Hiệp định có hiệu lực thi hành và căn cứ Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung nội dung có liên quan được ban hành và có hiệu lực

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.8

Xây dựng Thông tư hướng dẫn việc mua sắm dược phẩm theo cam kết tại Hiệp định EVFTA

Thông tư hướng dẫn việc mua sắm dược phẩm theo cam kết tại Hiệp định EVFTA đượcxây dựng

Cục Quản lý Dược

02 năm kể từ ngày Hiệp định EVFTA có hiệu lực và sau khi có Nghị định hướng dẫn của Chính phủ về đấu thầu liên quan đến cam kết về mua sắm Chính phủ của EVFTA

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.9

Đóng góp ý kiến dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi

Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi được đóng góp ý kiến

Cục Quản lý Dược

Bộ Khoa học và Công nghệ

2021-2022

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.10

Đóng góp ý kiến đối với sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn về những gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của EVFTA

Sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn về những gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của EVFTA được đóng góp ý kiến

Vụ Kế hoạch Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2021-2022

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.11

Xây dựng quy định về nhập khẩu thiết bị y tế tân trang

Quy định về nhập khẩu thiết bị y tế tân trang được xây dựng và ban hành

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ KHCN

2021-2022

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.12

Xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc đối với trang thiết bị y tế phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc theo quy định tại Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Bộ tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc đối với trang thiết bị y tế phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc theo quy định tại Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ KHCN

2021-2022

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.13

Thành lập Đầu mối thông tin liên lạc của ngành y tế đối với EVFTA và các Hiệp định khác với thành phần là các đơn vị liên quan

Đầu mối thông tin liên lạc của ngành y tế đối với EVFTA và các Hiệp định khác được thành lập

Vụ Hợp tác Quốc tế

Các đơn vị liên quan

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

3

Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực

3.1

Xây dựng các chương trình hỗ trợ, đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế, phù hợp với cam kết quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Các chương trình hỗ trợ, đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế, phù hợp với cam kết quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu được xây dựng

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

2021-2022

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

3.2

Tổ chức tập huấn cho các cán bộ nhằm tránh việc phải đền bù cho chủ sở hữu sáng chế do sự chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục này khi các quy định đăng ký thuốc đã được sửa đổi theo Hiệp định EVFTA.

Các cán bộ được đào tạo, tập huấn nhằm tránh việc phải đền bù cho chủ sở hữu sáng chế do sự chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục này khi các quy định đăng ký thuốc đã được sửa đổi theo Hiệp định EVFT

Cục Quản lý Dược

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2442/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Y tế thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2442/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 17/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản

BỘ Y TẾ

_____

Số: 2442/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch của Bộ Y tế thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA);

Xét đề nghị của Vụ tr­ưởng Vụ Hợp tác Quốc tế – Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Y tế thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA);

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

Điều 3.Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với các Đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định;

Điều 4.Các ông (bà) thủ trưởng các đơn vị: Hợp tác Quốc tế, Kế hoạch Tài chính, Trang thiết bị và Công trình y tế, Quản lý Dược, An toàn thực phẩm, Công nghệ thông tin và Lãnh đạo các Đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 4;

– Bộ Công Thương (để phối hợp);

– Các Thứ trưởng (để biết);

– Lưu: VT, QT.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long

BỘ Y TẾ

_____

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2442/QĐ-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

_________________________

I. SỰ CẦN THIẾT

Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) đã được ký kết vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội; Hiệp định EVFTA đã được Nghị viện Châu Âu và Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2020.

EVFTA là một Hiệp định thế hệ mới, có mức độ cam kết cao, tầm ảnh hưởng rộng, hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội mới nhưng cũng không ít thách thức to lớn cho nền kinh tế cả nước nói chung và ngành y tế nói riêng. Trên cơ sở Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), Bộ Y tế ban hành Kế hoạch thực hiện EVFTA với những nội dung sau:

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

Kế hoạch thực hiện EVFTA của Bộ Y tế dựa trên Kế hoạch thực hiện EVFTA của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức liên quan của ngành y tế quyết định biện pháp chỉ đạo, điều hành và các biện pháp triển khai hiệu quả đầy đủ và hiệu quả Hiệp định này.

2. Yêu cầu:

a. Kịp thời cập nhật các hoạt động liên quan trong suốt thời gian hiệu lực của EVFTA;

b. Xác định rõ nhiệm vụ tương ứng với các đơn vị chủ trì, đơn vị đầu mối, phối hợp và yêu cầu chủ động thực hiện; phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm để đạt được kết quả theo đúng yêu cầu và đúng tiến độ.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra, Bộ Y tế tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về EVFTA và thị trường của các nước đối tác EVFTA:

a. Tổ chức hội thảo Phổ biến nội dung cơ bản của EVFTA và Kế hoạch thực thi EVFTA của Bộ Y tế;

b. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung củaHiệp định EVFTA liên quan đến lĩnh vực dược, mỹ phẩm; an toànthực phẩm cho các đối tượng liên quan;

c. Giải đáp các vướng mắc về EVFTA cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

d. Tập huấn hoặc đào tạo chuyên sâu về EVFTA cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong các lĩnh vực trang thiết bị y tế;

e. Xây dựng và duy trì trang thông tin điện tử, tài khoản xã hội về EVFTA để cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời và đa dạng cho các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và người dân;

f. Thiết lập đầu mối cung cấp thông tin liên quan đến EVFTA trong lĩnh vực y tế;

g. Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại – đầu tư tại các nước EU nhằm thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp các nước về cơ hội và lợi thế môi trường kinh doanh đầu tư của Việt Nam.

2. Xây dựng pháp luật, thể chế:

a. Rà soát,đối chiếu các quy định của Hiệp định EVFTA trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, hướng dẫn trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế để phù hợp với các cam kết liên quan tại Hiệp định EVFTA;

b. Tiếp tục thực hiện rà soát các quy định quản lý trang thiết bị y tế tại các Nghị định sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP; Nghị định 169/2018/NĐ-CP; Nghị định 03/2020/NĐ-CPvề quản lý trang thiết bị y tế để phù hợp với EVFTA trong quá trình thực thi;

c. Hướng dẫn các đơn vị mua sắm theo Hiệp định EVFTA;

d. Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2020/NĐ-CP bổ sung hướng dẫn cho các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của EVFTA;

e. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Bộ hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện mua sắm theo EVFTA;

f. Rà soát, sửa đổi các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực dược, mỹ phẩm để phù hợp cam kết trong EVFTA;

g. Sửa đổi Thông tư 32/2018/TT-BYT quy định việc đăng ký thuốc và nguyên liệu làm thuốc;

h. Xây dựng Thông tư hướng dẫn việc mua sắm dược phẩm theo cam kết tại Hiệp định EVFTA;

i. Đóng góp ý kiến dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi; Nghị định hướng dẫn về những gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của EVFTA;

j. Quy định về nhập khẩu thiết bị y tế tân trang;

k. Xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc đối với trang thiết bị y tế phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc theo quy định tại Quyết định 100/QĐ -TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực:

a. Xây dựng các chương trình hỗ trợ, đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế, phù hợp với cam kết quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu;

b. Tổ chức tập huấn cho các cán bộ nhằm tránh việc phải đền bù cho chủ sở hữu sáng chế do sự chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục này khi các quy định đăng ký thuốc đã được sửa đổi theo Hiệp định EVFTA.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm nguồn ngân sách nhà nước và hoặc từ các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có);

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc, triển khai thực hiện; báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Bộ Y tế (Vụ Hợp tác Quốc tế) định kỳ sáu tháng, một năm và đột xuất theo yêu cầu;

3. Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo và đề xuất với Bộ trưởng các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo Kế hoạch được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; bám sát các mục tiêu của Kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu cần sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các nội dung cụ thể, các đơn vị liên quan chủ động đề xuất gửi Vụ Hợp tác Quốc tế tổng hợp để báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2442/QĐ-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

____________________

STT

Hoạt động

Kết quả

Đơn vị

đầu mối

Đơn vị

phối hợp

Thời gian

Kinh phí

1

Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về EVFTA và thị trường của các nước đối tác EVFTA

1.1

Tổ chức hội thảo Phổ biến nội dung cơ bản của EVFTA và Kế hoạch thực thi EVFTA của Bộ Y tế

Hội thảo Phổ biến nội dung cơ bản của EVFTA và Kế hoạch thực thi EVFTA của Bộ Y tế được tổ chức

Vụ Hợp tác Quốc tế

Các đơn vị; Bộ Công Thương

2021-2022

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

1.2

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung củaHiệp định EVFTA liên quan đến lĩnh vực dược, mỹ phẩm cho các đối tượng liên quan.

Các nội dung củaHiệp định EVFTA liên quan đến lĩnh vực dược, mỹ phẩm được phổ biến, truyên truyền cho các đối tượng liên quan.

Cục Quản lý Dược

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

1.3

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Hiệp định EVFTA liên quan đến lĩnh vực an toànthực phẩm cho các đối tượng liên quan.

Các nội dung củaHiệp định EVFTA liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm được tuyên truyền cho các đối tượng liên quan.

Cục An toàn thực phẩm

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

1.4

Phổ biến về EVFTA cho cộng đồng doanh nghiệpkinh doanhtrang thiết bị y tế thông qua các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức,hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thihiệu quả EVFTA.

Các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức,hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thihiệu quả EVFTA được phổ biến tới cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

1.5

Giải đáp các vướng mắc về EVFTA cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Các vướng mắc về EVFTA của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế được giải đáp

Cục An toàn thực phẩm

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

1.6

Tập huấn hoặc đào tạo chuyên sâu về EVFTA cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong các lĩnh vực trang thiết bị y tế

Các nội dung chuyên sâu về trang thiết bị y tế trong EVFTA được đào tạo, tập huấn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong lĩnh vựctrang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

1.7

Xây dựng và duy trì trang thông tin điện tử, tài khoản xã hội về EVFTA để cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời và đa dạng cho các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và người dân

Trang thông tin điện tử, tài khoản xã hội về EVFTA được xây dựng để cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời và đa dạng cho các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và người dân

Cục Công nghệ thông tin

Cục Quản lý Dược; CụcAn toàn thực phẩm; Vụ Trang thiết bị và công trình y tế phối hợp cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

1.8

Thiết lập đầu mối cung cấp thông tin liên quan đến EVFTA trong lĩnh vực y tế

Đầu mối cung cấp thông tin liên quan đến EVFTA trong y tế được thiết lập

Vụ Hợp tác Quốc tế

Các đơn vị

2021– 2022

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

1.9

Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại – đầu tư tại các nước EU nhằm thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp các nước về cơ hội và lợi thế môi trường kinh doanh đầu tư của Việt Nam

Các chương trình xúc tiến thương mại – đầu tư tại các nước EU được tổ chức nhằm thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp các nước về cơ hội và lợi thế môi trường kinh doanh đầu tư của Việt Nam

Cục Quản lý Dược; Cục An toàn thực phẩm; Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

VCCI

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2

Xây dựng pháp luật, thể chế

2.1

Rà soát, đối chiếu các quy định của Hiệp định EVFTA trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, hướng dẫn trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế để phù hợp với các cam kết liên quan tại Hiệp định EVFTA

Các quy định của EVFTA được rà soát, đối chiếu trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, hướng dẫn trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế để phù hợp với các cam kết liên quan tại Hiệp định EVFTA

Cục An toàn thực phẩm

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.2

Tiếp tục thực hiện rà soát các quy định quản lý trang thiết bị y tế tại các Nghị định sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP; Nghị định 169/2018/NĐ-CP; Nghị định 03/2020/NĐ-CPvề quản lý trang thiết bị y tế để phù hợp với EVFTA trong quá trình thực thi.

Các quy định quản lý trang thiết bị y tế tại các Nghị định sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP; Nghị định 169/2018/NĐ-CP; Nghị định03/2020/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế được rà soát để phù hợp với VFTA trong quá trình thực

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.3

Hướng dẫn các đơn vị mua sắm theo Hiệp định EVFTA

Mua sắm theo Hiệp định EVFTA được hướng dẫn tới các đơn vị

Vụ Kế hoạch Tài chính

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.4

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2020/NĐ-CP bổ sung hướng dẫn cho các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của EVFTA

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2020/NĐ-CP bổ sung hướng dẫn cho các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của EVFTA được sửa đổi, bổ sung

Vụ Kế hoạch Tài chính

2021

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.5

Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Bộ hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện mua sắm theo EVFTA

Tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Bộ hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện mua sắm theo EVFTA trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao

Vụ Kế hoạch Tài chính

Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.6

Rà soát, sửa đổi các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực dược, mỹ phẩm để phù hợp cam kết trong EVFTA

Các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực dược, mỹ phẩm được rà soát, sửa đổi để phù hợp cam kết trong EVFTA

Cục Quản lý Dược

Vụ Pháp chế

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.7

Sửa đổi Thông tư 32/2018/TT-BYT quy định việc đăng ký thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

Thông tư 32/2018/TT-BYT quy định việc đăng ký thuốc và nguyên liệu làm thuốc được sửa đổi

Cục Quản lý Dược

Vụ Pháp chế

Ngay khi Hiệp định có hiệu lực thi hành và căn cứ Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung nội dung có liên quan được ban hành và có hiệu lực

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.8

Xây dựng Thông tư hướng dẫn việc mua sắm dược phẩm theo cam kết tại Hiệp định EVFTA

Thông tư hướng dẫn việc mua sắm dược phẩm theo cam kết tại Hiệp định EVFTA đượcxây dựng

Cục Quản lý Dược

02 năm kể từ ngày Hiệp định EVFTA có hiệu lực và sau khi có Nghị định hướng dẫn của Chính phủ về đấu thầu liên quan đến cam kết về mua sắm Chính phủ của EVFTA

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.9

Đóng góp ý kiến dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi

Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi được đóng góp ý kiến

Cục Quản lý Dược

Bộ Khoa học và Công nghệ

2021-2022

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.10

Đóng góp ý kiến đối với sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn về những gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của EVFTA

Sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn về những gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của EVFTA được đóng góp ý kiến

Vụ Kế hoạch Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2021-2022

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.11

Xây dựng quy định về nhập khẩu thiết bị y tế tân trang

Quy định về nhập khẩu thiết bị y tế tân trang được xây dựng và ban hành

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ KHCN

2021-2022

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.12

Xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc đối với trang thiết bị y tế phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc theo quy định tại Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Bộ tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc đối với trang thiết bị y tế phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc theo quy định tại Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ KHCN

2021-2022

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2.13

Thành lập Đầu mối thông tin liên lạc của ngành y tế đối với EVFTA và các Hiệp định khác với thành phần là các đơn vị liên quan

Đầu mối thông tin liên lạc của ngành y tế đối với EVFTA và các Hiệp định khác được thành lập

Vụ Hợp tác Quốc tế

Các đơn vị liên quan

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

3

Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực

3.1

Xây dựng các chương trình hỗ trợ, đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế, phù hợp với cam kết quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Các chương trình hỗ trợ, đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế, phù hợp với cam kết quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu được xây dựng

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

2021-2022

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

3.2

Tổ chức tập huấn cho các cán bộ nhằm tránh việc phải đền bù cho chủ sở hữu sáng chế do sự chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục này khi các quy định đăng ký thuốc đã được sửa đổi theo Hiệp định EVFTA.

Các cán bộ được đào tạo, tập huấn nhằm tránh việc phải đền bù cho chủ sở hữu sáng chế do sự chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục này khi các quy định đăng ký thuốc đã được sửa đổi theo Hiệp định EVFT

Cục Quản lý Dược

Trong quá trình thực thi Hiệp định

Nguồn ngân sách nhà nước

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email và Số điện thoại bạn đã cung cấp

Nếu bạn không tải về được vui lòng bấm vào đây để tải về.
BePro.vn sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, hãy luôn theo dõi thuvienluat.bepro.vn nhé!
Xin cảm ơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quyết định 2442/QĐ-BYT Bộ Y tế thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu”