Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tất cả từ khóa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

107.900 CÔNG VĂN (Xem & Tra cứu Công văn)
15.640 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Xem & Tra cứu)

Quyết định 2399/QĐ-BYT thiết lập Bệnh viện dã chiến tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai

BỘ Y TẾ
______

Số: 2399/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Thiết lập Bệnh viện dã chiến tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Maitại Phủ Lý, Hà Nam

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật phòng chống bệnh Truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm;

Căn cứ Nghị định số101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách lyy tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; và Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự;

Căn cứ Nghị định số 129/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ giao chỉ tiêu huy động ngành y tế khi có chiến tranh và tình trạng khẩn cấp;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra;

Căn cứ Quyết định số1942/QĐ-BYT ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hướng dẫn xây dựng Bệnh viện dã chiến điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch;

Theo báo cáo của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thiết lập Bệnh viện Dã chiến tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại Phủ Lý, Hà Nam, cụ thể như sau:

Tên gọi: Bệnh viện Dã chiến địa điểm đặt tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai.

Địa điểm: phường Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Quy mô: Giai đoạn 1, Bệnh viện Dã chiến được triển khai với quy mô 500 giường bệnh.

Tổ chức bộ máy hoạt động của Bệnh viện Dã chiến thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Xây dựng.

Bệnh viện Dã chiến chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Bệnh viện Bạch Mai.

Thời gian hoạt động: Từ 08 giờ 00 ngày 01/5/2021 cho đến khi được cấp có thẩm quyền giải thể sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Điều 2.Bệnh viện Dã chiến có chức năng nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị người bệnh tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19, người bệnh COVID-19, người tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 có yếu tố nguy cơ về sức khỏe như bệnh nền, trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai…:

Giao Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức của Bệnh viện có kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các khoa, phòng; xem xét, phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản có liên quan; chủ động xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp với quy mô bệnh viện theo từng giai đoạn.

Đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh Hà Nam phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Bạch Mai để vận hành Bệnh viện Dã chiến; điều động lực lượng, phương tiện phục vụ hoạt động theo Kế hoạch và Quy chế tổ chức của bệnh viện, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn của Bệnh viện Dã chiến; điều động lực lượng, phương tiện phục vụ theo Kế hoạch và Quy chế tổ chức của bệnh viện.

Giao Ban Quản lý dự án trọng điểm y tế phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Bạch Mai và Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh Hà Nam bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, điện, nước, nước RO, khí y tế, xử lý rác thải, nước thải để vận hành Bệnh viện theo kế hoạch.

Điều 3.Về kinh phí hoạt động: Từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm Quỹ BHYT thanh toán theo quy định của Luật BHYT) và nguồn kinh phí phòng chống dịch COVID-19.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ Y tế; Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Chánh Thanh tra; Cục trưởng Cục Y tế dự phòng; Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính; Tổng Cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng các Tổng Cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Bệnhviện Bạch Mai; Sở Y tế tỉnh Hà Nam; Trưởng Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

Như điều 5;

Phó TTgCP. Vũ Đức Đam– Trưởng BCĐQG phòng CD COVID-19 (để báo cáo);

Bộ trưởng (để báo cáo);

Các Thứ trưởng;

UBND tỉnh Hà Nam (để p/hợp chỉ đạo);

Cổng TTĐT Bộ Y tế;

Lưu: VT; KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2399/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thiết lập Bệnh viện dã chiến tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại Phủ Lý, Hà Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2399/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 14/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản

BỘ Y TẾ
______

Số: 2399/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Thiết lập Bệnh viện dã chiến tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Maitại Phủ Lý, Hà Nam

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật phòng chống bệnh Truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm;

Căn cứ Nghị định số101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách lyy tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; và Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự;

Căn cứ Nghị định số 129/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ giao chỉ tiêu huy động ngành y tế khi có chiến tranh và tình trạng khẩn cấp;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra;

Căn cứ Quyết định số1942/QĐ-BYT ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hướng dẫn xây dựng Bệnh viện dã chiến điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch;

Theo báo cáo của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thiết lập Bệnh viện Dã chiến tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại Phủ Lý, Hà Nam, cụ thể như sau:

Tên gọi: Bệnh viện Dã chiến địa điểm đặt tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai.

Địa điểm: phường Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Quy mô: Giai đoạn 1, Bệnh viện Dã chiến được triển khai với quy mô 500 giường bệnh.

Tổ chức bộ máy hoạt động của Bệnh viện Dã chiến thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Xây dựng.

Bệnh viện Dã chiến chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Bệnh viện Bạch Mai.

Thời gian hoạt động: Từ 08 giờ 00 ngày 01/5/2021 cho đến khi được cấp có thẩm quyền giải thể sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Điều 2.Bệnh viện Dã chiến có chức năng nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị người bệnh tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19, người bệnh COVID-19, người tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 có yếu tố nguy cơ về sức khỏe như bệnh nền, trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai…:

Giao Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức của Bệnh viện có kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các khoa, phòng; xem xét, phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản có liên quan; chủ động xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp với quy mô bệnh viện theo từng giai đoạn.

Đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh Hà Nam phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Bạch Mai để vận hành Bệnh viện Dã chiến; điều động lực lượng, phương tiện phục vụ hoạt động theo Kế hoạch và Quy chế tổ chức của bệnh viện, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn của Bệnh viện Dã chiến; điều động lực lượng, phương tiện phục vụ theo Kế hoạch và Quy chế tổ chức của bệnh viện.

Giao Ban Quản lý dự án trọng điểm y tế phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Bạch Mai và Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh Hà Nam bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, điện, nước, nước RO, khí y tế, xử lý rác thải, nước thải để vận hành Bệnh viện theo kế hoạch.

Điều 3.Về kinh phí hoạt động: Từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm Quỹ BHYT thanh toán theo quy định của Luật BHYT) và nguồn kinh phí phòng chống dịch COVID-19.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ Y tế; Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Chánh Thanh tra; Cục trưởng Cục Y tế dự phòng; Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính; Tổng Cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng các Tổng Cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Bệnhviện Bạch Mai; Sở Y tế tỉnh Hà Nam; Trưởng Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

Như điều 5;

Phó TTgCP. Vũ Đức Đam– Trưởng BCĐQG phòng CD COVID-19 (để báo cáo);

Bộ trưởng (để báo cáo);

Các Thứ trưởng;

UBND tỉnh Hà Nam (để p/hợp chỉ đạo);

Cổng TTĐT Bộ Y tế;

Lưu: VT; KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email và Số điện thoại bạn đã cung cấp

Nếu bạn không tải về được vui lòng bấm vào đây để tải về.
BePro.vn sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, hãy luôn theo dõi thuvienluat.bepro.vn nhé!
Xin cảm ơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quyết định 2399/QĐ-BYT thiết lập Bệnh viện dã chiến tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai”