Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tất cả từ khóa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

107.900 CÔNG VĂN (Xem & Tra cứu Công văn)
15.640 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Xem & Tra cứu)

Quyết định 234/QĐ-BXD 2021 cắt giảm quy định liên quan đến kinh doanh

BỘ XÂY DỰNG
_________

Số: 234/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cNghị định s 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca Bộ Xây dựng;

Căn cNghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/05/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt gim, đơn gin hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh Văn phòng B.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ:
– Bộ trưng Phạm Hồng Hà (để b/c);
– Các đ/c Thtrưởng;
Lưu: VT, VP (KSTT). PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Sinh

BỘ XÂY DỰNG
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

KẾ HOẠCH

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021

(Kèm theo Quyết định s: 234/QĐ-BXD ngày 11/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

________________________

Nhằm cụ thhóa và trin khai các nhiệm vụ tại Chương trình cắt giảm, đơn gin hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 ca Chính ph, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cắt gim, đơn gin hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý nhà nước ca Bộ Xây dựng năm 2021 như sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Ly doanh nghiệp, người dân làm trung tâm, động lực phát trin kinh tế – xã hội ca đất nước; thúc đẩy, tạo mọi điều kiện thun lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh; giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong việc tuân th các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

2. Cắt gim, đơn giản hóa ngay nhng quy định không cần thiết, không hp lý, không hợp pháp, là rào cn, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân trong các văn bn hiện hành góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu qu và bo đm mục tiêu qun lý nhà nước, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

3. Bo đảm tính công khai, minh bạch; đề cao trách nhiệm ca người đứng đầu trong việc thực hiện cải cách các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; bo đảm tuân th các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có các Hip định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Mục tiêu:

a) Trong m 2021, ct giảm, đơn gin hóa ít nhất 10% số quy định và ct gim ít nhất 10% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động, kinh doanh tại các văn bn đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020 được thng kê, tính chi phí tuân th; đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bn hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thm quyền của Bộ trưng Bộ Xây dựng, Thtướng Chính phủ, Chính phủ.

b) Kim soát chặt ch vic ban hành văn bn có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bn hành chính, thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, quyết định ca Thtướng Chính ph, nghị định của Chính phủ; ngăn chặn việc phát sinh nhng quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh ca doanh nghiệp, người dân.

2. Yêu cầu:

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sn phẩm dkiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan; bo đm chất lượng, hiệu qu, đúng thời hạn, công khai, minh bạch, đúng pháp lut trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch.

b) Cắt gim, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh phải lượng hóa được lợi ích mang li cho doanh nghip, người dân và xã hội, không gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người dân; bo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, không tạo ra khoảng trng pháp lý trong quy định pháp luật.

c) Thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 11 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành văn bn quy định chi tiết liên quan đến hoạt động kinh doanh theo hướng khuyến khích lồng ghép nhiều nội dung trong một văn bn để giảm ti đa số văn bản quy định chi tiết, bo đảm tính thống nht và tạo thuận lợi cho việc thi hành, tuân thpháp luật.

d) Đề xuất cơ quan có thm quyền cho phép áp dụng hình thức một văn bản sa nhiều văn bn khi ban hành văn bn sa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bn hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh để thực thi phương án ct gim, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (trừ nhng văn bn quy định những vấn đề phức tạp, nhạy cm liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội).

3. Phạm vi thực hiện:

Thống kê, rà soát, tính chi phí tuân th, ct giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (gồm: quy định về thtục hành chính bao gm cquy định về báo cáo; quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh; quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kthuật) trong các thông tư, thông tư liên tịch ca Bộ trưng Bộ Xây dựng, quyết định ca Thủ tướng Chính ph, nghị định, nghị quyết ca Cnh ph, luật, nghị quyết ca Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của y ban Thường vụ Quốc hội đang có hiệu lực và trong các dự tho văn bn quy phạm pháp luật mà Bộ Xây dựng được giao ch trì soạn tho, ban hành theo thm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Hoàn thiện việc thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

a) Thực hin phân quyền qun trị, nhập liệu, phân công các đơn vị cập nhập dliệu trên hệ thng phần mềm thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP (http://nq68.baocaochinhphu.gov.vn).

Đơn vị thực hiện: Trung tâm thông tin.

– Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2021.

b) Hoàn thành việc thng kê, cập nhật đầy đủ dliệu và tính chi phí tuân th các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý ca Bộ Xây dựng trên hệ thống phần mềm.

– Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tng kỹ thuật, Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc và các đơn vị khác có liên quan.

– Đơn vị đầu mối kiểm tra kết qu thng kê, cập nhật: Văn phòng Bộ.

– Kết quả, sn phẩm dự kiến hoàn thành: Các biểu mu thng kê, tính chi phí tuân thủ đã được hoàn thành theo hưng dn, cập nhật trên hệ thống phần mềm và Công văn gửi lấy ý kiến Văn phòng Chính phủ.

– Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/3/2021.

b) Tiếp thu, chnh sa, hoàn thiện các dữ liệu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý ca Bộ Xây dựng trên hệ thng phn mềm.

Đơn vị thực hiện: Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bt động sn, Cục Giám định nhà nước v cht lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Vật liu xây dựng, Vụ Khoa hc công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

Đơn vị đầu mối kiểm tra kết quả: Văn phòng Bộ.

– Kết quả, sản phẩm dự kiến hoàn thành: Dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và các Biu tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được bsung, hoàn thiện trên hệ thống phn mềm.

– Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/4/2021.

c) Cp nhật các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý ca Bộ Xây dựng được sửa đổi, bsung, thay thế, bị bãi b, hy bỏ và có biến động chi phí tuân thủ trên h thng phần mềm ngay khi có thay đổi.

Đơn vị thực hiện: Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sn, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ Khoa hc công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

Đơn vị đầu mối kim tra kết qu: Văn phòng Bộ.

– Kết quả, sn phm dự kiến hoàn thành: Nâng cao chất lượng dữ liệu thống kê và tính chi phí tuân th quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên hệ thống phần mềm.

– Thi gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

d) Tổng hợp, báo cáo kết quthống kê, tính chi phí tuân th quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Xây dựng.

– Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sn, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Htầng kỹ thuật, Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Vụ Pháp chế, các đơn vị khác có liên quan.

– Kết qu, sn phẩm dự kiến hoàn thành: Báo cáo tình hình, kết quthống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh ca Bộ Xây dựng.

– Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/5/2021.

2. Triển khai rà soát, đánh giá; tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa; đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

a) Rà soát, đánh giá, xây dựng phương án ct gim, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa, gửi ly ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan (đối với phương án ct gim, đơn giản hóa các quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khu phi ly ý kiến Bộ Tài chính)

Đơn vị thực hiện: Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sn, Cc Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Vật liệu xây dng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

Đơn vị đầu mi tổng hợp: Vụ Pháp chế.

– Kết qu, sn phm dự kiến hoàn thành: Các biểu mẫu rà soát, đánh giá; Biu mẫu tính chi phí tuân th; dự thảo phương án cắt giảm, đơn gin hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Xây dựng gi lấy ý kiến ca các bộ, cơ quan liên quan.

– Thời gian hoàn thành:

+ Đợt 1: trước ngày 01/5/2021;

+ Đợt 2: trước ngày 01/9/2021.

b) Tiếp thu ý kiến ca Văn phòng Chính phcác bộ, quan liên quan và ý kiến của cá nhân, tổ chức, hoàn thiện Biu mu rà soát, đánh giá, Biu mẫu tính chi phí tuân thủ và Báo cáo phương án cắt gim, đơn gin hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; xây dựng dự tho Quyết định ca Thtướng Chính phủ thông qua phương án ct giảm, đơn gin hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi qun lý ca Bộ Xây dựng.

Đơn vị thực hiện: Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bt động sn, Cục Giám định nhà nước về cht lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Vt liu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vụ Quy hoạch Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

Đơn vị đầu mi tng hợp: Vụ Pháp chế.

– Kết qu, sản phm dự kiến hoàn thành: Báo cáo phương án cắt giảm, đơn gin hóa quy định liên quan đến hot động kinh doanh; các Biu mẫu rà soát, đánh giá: Biu mẫu tính chi phí tuân th sau đơn giản hóa; dự tho Quyết định ca Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án ct gim, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý ca Bộ Xây dựng.

– Thời gian hoàn thành:

+ Đợt 1: trước ngày 15/5/2021;

+ Đợt 2: trước ngày 15/9/2021.

c) Trình Thủ tướng Chính phủ phương án ct gim, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hot động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Xây dựng.

Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế ch trì, phối hp với Văn phòng Bộ, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Qun nhà và thị trường bất động sn. Cc Giám định nhà nước v cht lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tng kthuật, Vụ Vật liu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

– Kết quả, sn phẩm dự kiến hoàn thành: Báo cáo phương án cắt gim, đơn gin hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh kèm theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án, ct giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý ca Bộ Xây dựng.

– Thời gian hoàn thành:

+ Đợt 1: trước ngày 30/5/2021;

+ Đợt 2: trước ngày 30/9/2021

3. Thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch

a) Xây dng, ban hành văn bn quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt gim, đơn gin hóa (sửa đổi, b sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Xây dựng đối với kiến nghị thuộc thm quyền ca Bộ.

Đơn vị thực hin: Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bt động sn, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

Đơn vị đầu mối tổng hợp (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ nhiều quy định pháp luật thuộc nhiều lĩnh vực qun lý nhà nước của Bộ và áp dụng một văn bn sa nhiều văn bn): Vụ Pháp chế.

– Kết qu, sn phm dự kiến hoàn thành: Văn bản thực thi phương án cắt gim, đơn gin hóa (sa đổi, b sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thm quyền ca Bộ Xây dựng được ban hành.

– Thời gian hoàn thành: Ngay sau khi phương án ct gim, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính ph thông qua.

b) Xây dựng văn bn quy phạm pháp luật để thực thi phương án ct gim (sửa đổi, bsung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý ca Bộ Xây dựng đối với các kiến nghị thuộc thm quyền của Chính ph, Thtướng Chính ph, Quốc hội, y ban Thường vụ Quốc hội.

– Đơn vị thực hiện: Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sn, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

– Kết qu, sn phẩm dự kiến hoàn thành: (1) Dự tho văn bn quy phạm pháp luật để thc thi phương án cắt giảm (sa đổi, b sung, thay thế hoặc bãi b, hủy b) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý ca Bộ Xây dựng thuộc thm quyền quyết định của Chính ph, Thtướng Chính phủ; đề nghị Bộ Tư pháp thm định; (2) Dự tho văn bn thực thi phương án cắt gim, đơn giản hóa (sửa đổi, bsung, thay thế hoặc bãi b, hy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý ca Bộ Xây dựng thuộc thm quyền quyết định ca Quốc hội, y ban Thưng vụ Quốc hội; đề nghị Bộ Tư pháp thm định và tng hợp để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

– Thời gian hoàn thành: Ngay sau khi phương án ct gim, đơn gin hóa được Thtướng Chính ph thông qua.

c) Tiếp thu, gii trình, hoàn thiện dự thảo văn bn quy phạm pháp luật để thực thi phương án ct gim (sửa đổi, bsung, thay thế hoặc bãi b, hy b) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý ca Bộ Xây dựng đối với các kiến nghị thuộc thm quyền của Chính ph, Thủ tướng, Chính ph, Quốc hội, y ban Thường vụ Quốc hội.

– Đơn vị thực hiện: Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sn, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Vt liệu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

– Kết quả, sn phm dự kiến hoàn thành: Dự tho văn bn quy phạm pháp luật để thực thi phương án gin hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi b, hủy b) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý ca Bộ Xây dựng đã được tiếp thu, hoàn thiện, trình Chính ph.

– Thời gian hoàn thành: thực hiện theo quy định tại Lut Ban hành văn ban quy phạm pháp luật và quyết định ca Thtướng Chính ph.

d) Tổng hợp, cập nhật, điều chỉnh Biểu thống kê và tính chi phí tuân thquy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn gin hóa trên hệ thống phn mềm phục vụ công tác theo dõi, đánh giá kết qurà soát, cắt gim, đơn gin hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau khi văn bn (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi b, hủy b) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được ban hành.

Đơn vị thực hiện: Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tầng kthuật, Vụ Vt liệu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

Đơn vị kim tra kết qu: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế.

– Kết quả, sn phẩm dự kiến hoàn thành: Biu thống kê, biểu tính chi phí tuân th quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn gin hóa đã hoàn thành được cp nhật trên h thng phần mềm.

– Thời gian hoàn thành: Thực hiện thưng xuyên.

d) Báo cáo tình hình, kết quthực hiện Kế hoạch ct gim, đơn gin hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ ch trì, phi hợp với Vụ Pháp chế, Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tếy dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ Khoa học công nghvà môi trường, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, các đơn vị khác liên quan.

– Kết qu, sn phẩm dự kiến hoàn thành: Báo cáo tình hình, kết quthực hiện Kế hoạch cắt gim, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

– Thời gian hoàn thành:

+ Báo cáo 6 tháng: trước ngày 25/6/2021;

+ Báo cáo năm: trước ngày 25/12/2021.

4. Thực hiện đối thoại, tham vấn, tiếp nhận, thu thập, ý kiến của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các đối tượng tuân thủ về quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh; về các giải pháp, phương án cắt giảm, đơn giản hóa và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sn, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Htầng kỹ thuật, Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

Đơn vị đầu mối tng hợp, đôn đốc: Vụ Pháp chế.

– Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

5. Tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan, địa phương trong việc lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra văn bản, quy phạm pháp luật và giải quyết những vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan đến nhiều bộ, ngành, cơ quan, địa phương.

Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ.

Đơn vị đầu mi tổng hợp, đôn đốc: Vụ Pháp chế.

– Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xun.

6. Tăng cường truyền thông và đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân; huy động sự tham gia tích cực Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, các hiệp hội doanh nghiệp tích cực phản ánh, kiến nghị, góp ý về các dự thảo văn bản và văn bản hiện hành lên Cổng dịch vụ công Quốc gia để tăng tính phản biện của doanh nghiệp, người dân về các quy định pháp luật, qua đó nâng cao chất lượng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

– Đơn vị thực hin: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Vt liệu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

– Thi gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm thông tin, Vụ Pháp chế.

– Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

8. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành khác có liên quan trong việc triển khai sử dụng hệ thống phần mềm, kết nối, chia sẻ dữ liệu về điều kiện kinh doanh, triển khai rà soát, thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

– Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bt động sn, Cục Giám định nhà nước về chất lưng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Vật liệu xây dng, VKhoa học công ngh và môi trường, Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Trung tâm thông tin, các đơn vị khác có liên quan.

– Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng

– Theo Quyết định phân công công tác ca Bộ trưởng về lĩnh vực công việc và đơn vị được phân công phụ trách để chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung trong Kế hoạch.

– Kịp thời chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ca các đơn vị; trường hợp cn gii quyết các vấn đề khó hoặc có liên quan đến lĩnh vực do Thứ trưởng khác phụ trách thì chủ động trao đổi, giải quyết hoặc báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; tăng cường kim tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch; xử lý nghm cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

– Báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 6) và 01 năm (trước ngày 15 tháng 12) tình hình thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, gửi Văn phòng Bộ để tng hợp.

3. Chánh Văn phòng Bộ

– Ch trì, phối hợp với Vụ Pháp chế theo dõi, tổng hp, báo cáo kết quthực hiện Kế hoạch ca Bộ Xây dựng định kỳ 06 tháng (trước ngày 25 tháng 6) và 01 năm (trước ngày 25 tháng 12).

– Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xử lý những khó khăn, vướng mc trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

– Đưa nội dung kiểm điểm tình hình triển khai Kế hoạch vào nội dung giao ban Bộ thường kỳ hàng tháng.

4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế

– Ch trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ rà soát, xây dựng, trình Thủ tưng Chính phủ phương án ct giảm, đơn gin hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Xây dựng.

– Đầu mi tổng hợp, đôn đốc các đơn vị thực hiện có hiệu qu công tác đối thoại, tham vấn, tiếp nhn, thu thập ý kiến, kiến nghị về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, phối hợp với các bộ, ngành, quan, địa phương trong việc lấy ý kiến, thm định, thm tra văn bn quy phạm pháp luật và giải quyết những vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan đến hoạt động kinh doanh.

– Phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của Bộ Xây dựng định kỳ 06 tháng, 01 năm.

5. Trong quá trình tchức thực hiện Kế hoạch, trường hợp cần sửa đổi, bsung các nhiệm vụ cụ th, các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưng xem xét, quyết định.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao.

2. Huy động theo quy định của pháp luật các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước để triển khai kế hoạch.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 234/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 234/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành: 11/03/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng
Tóm tắt văn bản

BỘ XÂY DỰNG
_________

Số: 234/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cNghị định s 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca Bộ Xây dựng;

Căn cNghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/05/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt gim, đơn gin hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh Văn phòng B.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ:
– Bộ trưng Phạm Hồng Hà (để b/c);
– Các đ/c Thtrưởng;
Lưu: VT, VP (KSTT). PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Sinh

BỘ XÂY DỰNG
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

KẾ HOẠCH

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021

(Kèm theo Quyết định s: 234/QĐ-BXD ngày 11/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

________________________

Nhằm cụ thhóa và trin khai các nhiệm vụ tại Chương trình cắt giảm, đơn gin hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 ca Chính ph, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cắt gim, đơn gin hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý nhà nước ca Bộ Xây dựng năm 2021 như sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Ly doanh nghiệp, người dân làm trung tâm, động lực phát trin kinh tế – xã hội ca đất nước; thúc đẩy, tạo mọi điều kiện thun lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh; giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong việc tuân th các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

2. Cắt gim, đơn giản hóa ngay nhng quy định không cần thiết, không hp lý, không hợp pháp, là rào cn, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân trong các văn bn hiện hành góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu qu và bo đm mục tiêu qun lý nhà nước, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

3. Bo đảm tính công khai, minh bạch; đề cao trách nhiệm ca người đứng đầu trong việc thực hiện cải cách các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; bo đảm tuân th các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có các Hip định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Mục tiêu:

a) Trong m 2021, ct giảm, đơn gin hóa ít nhất 10% số quy định và ct gim ít nhất 10% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động, kinh doanh tại các văn bn đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020 được thng kê, tính chi phí tuân th; đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bn hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thm quyền của Bộ trưng Bộ Xây dựng, Thtướng Chính phủ, Chính phủ.

b) Kim soát chặt ch vic ban hành văn bn có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bn hành chính, thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, quyết định ca Thtướng Chính ph, nghị định của Chính phủ; ngăn chặn việc phát sinh nhng quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh ca doanh nghiệp, người dân.

2. Yêu cầu:

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sn phẩm dkiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan; bo đm chất lượng, hiệu qu, đúng thời hạn, công khai, minh bạch, đúng pháp lut trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch.

b) Cắt gim, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh phải lượng hóa được lợi ích mang li cho doanh nghip, người dân và xã hội, không gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người dân; bo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, không tạo ra khoảng trng pháp lý trong quy định pháp luật.

c) Thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 11 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành văn bn quy định chi tiết liên quan đến hoạt động kinh doanh theo hướng khuyến khích lồng ghép nhiều nội dung trong một văn bn để giảm ti đa số văn bản quy định chi tiết, bo đảm tính thống nht và tạo thuận lợi cho việc thi hành, tuân thpháp luật.

d) Đề xuất cơ quan có thm quyền cho phép áp dụng hình thức một văn bản sa nhiều văn bn khi ban hành văn bn sa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bn hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh để thực thi phương án ct gim, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (trừ nhng văn bn quy định những vấn đề phức tạp, nhạy cm liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội).

3. Phạm vi thực hiện:

Thống kê, rà soát, tính chi phí tuân th, ct giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (gồm: quy định về thtục hành chính bao gm cquy định về báo cáo; quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh; quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kthuật) trong các thông tư, thông tư liên tịch ca Bộ trưng Bộ Xây dựng, quyết định ca Thủ tướng Chính ph, nghị định, nghị quyết ca Cnh ph, luật, nghị quyết ca Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của y ban Thường vụ Quốc hội đang có hiệu lực và trong các dự tho văn bn quy phạm pháp luật mà Bộ Xây dựng được giao ch trì soạn tho, ban hành theo thm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Hoàn thiện việc thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

a) Thực hin phân quyền qun trị, nhập liệu, phân công các đơn vị cập nhập dliệu trên hệ thng phần mềm thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP (http://nq68.baocaochinhphu.gov.vn).

Đơn vị thực hiện: Trung tâm thông tin.

– Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2021.

b) Hoàn thành việc thng kê, cập nhật đầy đủ dliệu và tính chi phí tuân th các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý ca Bộ Xây dựng trên hệ thống phần mềm.

– Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tng kỹ thuật, Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc và các đơn vị khác có liên quan.

– Đơn vị đầu mối kiểm tra kết qu thng kê, cập nhật: Văn phòng Bộ.

– Kết quả, sn phẩm dự kiến hoàn thành: Các biểu mu thng kê, tính chi phí tuân thủ đã được hoàn thành theo hưng dn, cập nhật trên hệ thống phần mềm và Công văn gửi lấy ý kiến Văn phòng Chính phủ.

– Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/3/2021.

b) Tiếp thu, chnh sa, hoàn thiện các dữ liệu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý ca Bộ Xây dựng trên hệ thng phn mềm.

Đơn vị thực hiện: Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bt động sn, Cục Giám định nhà nước v cht lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Vật liu xây dựng, Vụ Khoa hc công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

Đơn vị đầu mối kiểm tra kết quả: Văn phòng Bộ.

– Kết quả, sản phẩm dự kiến hoàn thành: Dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và các Biu tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được bsung, hoàn thiện trên hệ thống phn mềm.

– Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/4/2021.

c) Cp nhật các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý ca Bộ Xây dựng được sửa đổi, bsung, thay thế, bị bãi b, hy bỏ và có biến động chi phí tuân thủ trên h thng phần mềm ngay khi có thay đổi.

Đơn vị thực hiện: Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sn, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ Khoa hc công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

Đơn vị đầu mối kim tra kết qu: Văn phòng Bộ.

– Kết quả, sn phm dự kiến hoàn thành: Nâng cao chất lượng dữ liệu thống kê và tính chi phí tuân th quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên hệ thống phần mềm.

– Thi gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

d) Tổng hợp, báo cáo kết quthống kê, tính chi phí tuân th quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Xây dựng.

– Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sn, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Htầng kỹ thuật, Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Vụ Pháp chế, các đơn vị khác có liên quan.

– Kết qu, sn phẩm dự kiến hoàn thành: Báo cáo tình hình, kết quthống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh ca Bộ Xây dựng.

– Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/5/2021.

2. Triển khai rà soát, đánh giá; tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa; đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

a) Rà soát, đánh giá, xây dựng phương án ct gim, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa, gửi ly ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan (đối với phương án ct gim, đơn giản hóa các quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khu phi ly ý kiến Bộ Tài chính)

Đơn vị thực hiện: Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sn, Cc Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Vật liệu xây dng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

Đơn vị đầu mi tổng hợp: Vụ Pháp chế.

– Kết qu, sn phm dự kiến hoàn thành: Các biểu mẫu rà soát, đánh giá; Biu mẫu tính chi phí tuân th; dự thảo phương án cắt giảm, đơn gin hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Xây dựng gi lấy ý kiến ca các bộ, cơ quan liên quan.

– Thời gian hoàn thành:

+ Đợt 1: trước ngày 01/5/2021;

+ Đợt 2: trước ngày 01/9/2021.

b) Tiếp thu ý kiến ca Văn phòng Chính phcác bộ, quan liên quan và ý kiến của cá nhân, tổ chức, hoàn thiện Biu mu rà soát, đánh giá, Biu mẫu tính chi phí tuân thủ và Báo cáo phương án cắt gim, đơn gin hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; xây dựng dự tho Quyết định ca Thtướng Chính phủ thông qua phương án ct giảm, đơn gin hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi qun lý ca Bộ Xây dựng.

Đơn vị thực hiện: Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bt động sn, Cục Giám định nhà nước về cht lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Vt liu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vụ Quy hoạch Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

Đơn vị đầu mi tng hợp: Vụ Pháp chế.

– Kết qu, sản phm dự kiến hoàn thành: Báo cáo phương án cắt giảm, đơn gin hóa quy định liên quan đến hot động kinh doanh; các Biu mẫu rà soát, đánh giá: Biu mẫu tính chi phí tuân th sau đơn giản hóa; dự tho Quyết định ca Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án ct gim, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý ca Bộ Xây dựng.

– Thời gian hoàn thành:

+ Đợt 1: trước ngày 15/5/2021;

+ Đợt 2: trước ngày 15/9/2021.

c) Trình Thủ tướng Chính phủ phương án ct gim, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hot động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Xây dựng.

Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế ch trì, phối hp với Văn phòng Bộ, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Qun nhà và thị trường bất động sn. Cc Giám định nhà nước v cht lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tng kthuật, Vụ Vật liu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

– Kết quả, sn phẩm dự kiến hoàn thành: Báo cáo phương án cắt gim, đơn gin hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh kèm theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án, ct giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý ca Bộ Xây dựng.

– Thời gian hoàn thành:

+ Đợt 1: trước ngày 30/5/2021;

+ Đợt 2: trước ngày 30/9/2021

3. Thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch

a) Xây dng, ban hành văn bn quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt gim, đơn gin hóa (sửa đổi, b sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Xây dựng đối với kiến nghị thuộc thm quyền ca Bộ.

Đơn vị thực hin: Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bt động sn, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

Đơn vị đầu mối tổng hợp (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ nhiều quy định pháp luật thuộc nhiều lĩnh vực qun lý nhà nước của Bộ và áp dụng một văn bn sa nhiều văn bn): Vụ Pháp chế.

– Kết qu, sn phm dự kiến hoàn thành: Văn bản thực thi phương án cắt gim, đơn gin hóa (sa đổi, b sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thm quyền ca Bộ Xây dựng được ban hành.

– Thời gian hoàn thành: Ngay sau khi phương án ct gim, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính ph thông qua.

b) Xây dựng văn bn quy phạm pháp luật để thực thi phương án ct gim (sửa đổi, bsung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý ca Bộ Xây dựng đối với các kiến nghị thuộc thm quyền của Chính ph, Thtướng Chính ph, Quốc hội, y ban Thường vụ Quốc hội.

– Đơn vị thực hiện: Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sn, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

– Kết qu, sn phẩm dự kiến hoàn thành: (1) Dự tho văn bn quy phạm pháp luật để thc thi phương án cắt giảm (sa đổi, b sung, thay thế hoặc bãi b, hủy b) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý ca Bộ Xây dựng thuộc thm quyền quyết định của Chính ph, Thtướng Chính phủ; đề nghị Bộ Tư pháp thm định; (2) Dự tho văn bn thực thi phương án cắt gim, đơn giản hóa (sửa đổi, bsung, thay thế hoặc bãi b, hy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý ca Bộ Xây dựng thuộc thm quyền quyết định ca Quốc hội, y ban Thưng vụ Quốc hội; đề nghị Bộ Tư pháp thm định và tng hợp để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

– Thời gian hoàn thành: Ngay sau khi phương án ct gim, đơn gin hóa được Thtướng Chính ph thông qua.

c) Tiếp thu, gii trình, hoàn thiện dự thảo văn bn quy phạm pháp luật để thực thi phương án ct gim (sửa đổi, bsung, thay thế hoặc bãi b, hy b) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý ca Bộ Xây dựng đối với các kiến nghị thuộc thm quyền của Chính ph, Thủ tướng, Chính ph, Quốc hội, y ban Thường vụ Quốc hội.

– Đơn vị thực hiện: Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sn, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Vt liệu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

– Kết quả, sn phm dự kiến hoàn thành: Dự tho văn bn quy phạm pháp luật để thực thi phương án gin hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi b, hủy b) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý ca Bộ Xây dựng đã được tiếp thu, hoàn thiện, trình Chính ph.

– Thời gian hoàn thành: thực hiện theo quy định tại Lut Ban hành văn ban quy phạm pháp luật và quyết định ca Thtướng Chính ph.

d) Tổng hợp, cập nhật, điều chỉnh Biểu thống kê và tính chi phí tuân thquy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn gin hóa trên hệ thống phn mềm phục vụ công tác theo dõi, đánh giá kết qurà soát, cắt gim, đơn gin hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau khi văn bn (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi b, hủy b) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được ban hành.

Đơn vị thực hiện: Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tầng kthuật, Vụ Vt liệu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

Đơn vị kim tra kết qu: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế.

– Kết quả, sn phẩm dự kiến hoàn thành: Biu thống kê, biểu tính chi phí tuân th quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn gin hóa đã hoàn thành được cp nhật trên h thng phần mềm.

– Thời gian hoàn thành: Thực hiện thưng xuyên.

d) Báo cáo tình hình, kết quthực hiện Kế hoạch ct gim, đơn gin hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ ch trì, phi hợp với Vụ Pháp chế, Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tếy dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ Khoa học công nghvà môi trường, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, các đơn vị khác liên quan.

– Kết qu, sn phẩm dự kiến hoàn thành: Báo cáo tình hình, kết quthực hiện Kế hoạch cắt gim, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

– Thời gian hoàn thành:

+ Báo cáo 6 tháng: trước ngày 25/6/2021;

+ Báo cáo năm: trước ngày 25/12/2021.

4. Thực hiện đối thoại, tham vấn, tiếp nhận, thu thập, ý kiến của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các đối tượng tuân thủ về quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh; về các giải pháp, phương án cắt giảm, đơn giản hóa và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sn, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Htầng kỹ thuật, Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

Đơn vị đầu mối tng hợp, đôn đốc: Vụ Pháp chế.

– Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

5. Tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan, địa phương trong việc lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra văn bản, quy phạm pháp luật và giải quyết những vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan đến nhiều bộ, ngành, cơ quan, địa phương.

Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ.

Đơn vị đầu mi tổng hợp, đôn đốc: Vụ Pháp chế.

– Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xun.

6. Tăng cường truyền thông và đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân; huy động sự tham gia tích cực Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, các hiệp hội doanh nghiệp tích cực phản ánh, kiến nghị, góp ý về các dự thảo văn bản và văn bản hiện hành lên Cổng dịch vụ công Quốc gia để tăng tính phản biện của doanh nghiệp, người dân về các quy định pháp luật, qua đó nâng cao chất lượng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

– Đơn vị thực hin: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Vt liệu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, các đơn vị khác có liên quan.

– Thi gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm thông tin, Vụ Pháp chế.

– Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

8. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành khác có liên quan trong việc triển khai sử dụng hệ thống phần mềm, kết nối, chia sẻ dữ liệu về điều kiện kinh doanh, triển khai rà soát, thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

– Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Cục Qun lý nhà và thị trường bt động sn, Cục Giám định nhà nước về chất lưng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Vật liệu xây dng, VKhoa học công ngh và môi trường, Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Trung tâm thông tin, các đơn vị khác có liên quan.

– Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng

– Theo Quyết định phân công công tác ca Bộ trưởng về lĩnh vực công việc và đơn vị được phân công phụ trách để chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung trong Kế hoạch.

– Kịp thời chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ca các đơn vị; trường hợp cn gii quyết các vấn đề khó hoặc có liên quan đến lĩnh vực do Thứ trưởng khác phụ trách thì chủ động trao đổi, giải quyết hoặc báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; tăng cường kim tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch; xử lý nghm cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

– Báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 6) và 01 năm (trước ngày 15 tháng 12) tình hình thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, gửi Văn phòng Bộ để tng hợp.

3. Chánh Văn phòng Bộ

– Ch trì, phối hợp với Vụ Pháp chế theo dõi, tổng hp, báo cáo kết quthực hiện Kế hoạch ca Bộ Xây dựng định kỳ 06 tháng (trước ngày 25 tháng 6) và 01 năm (trước ngày 25 tháng 12).

– Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xử lý những khó khăn, vướng mc trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

– Đưa nội dung kiểm điểm tình hình triển khai Kế hoạch vào nội dung giao ban Bộ thường kỳ hàng tháng.

4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế

– Ch trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ rà soát, xây dựng, trình Thủ tưng Chính phủ phương án ct giảm, đơn gin hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Xây dựng.

– Đầu mi tổng hợp, đôn đốc các đơn vị thực hiện có hiệu qu công tác đối thoại, tham vấn, tiếp nhn, thu thập ý kiến, kiến nghị về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, phối hợp với các bộ, ngành, quan, địa phương trong việc lấy ý kiến, thm định, thm tra văn bn quy phạm pháp luật và giải quyết những vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan đến hoạt động kinh doanh.

– Phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của Bộ Xây dựng định kỳ 06 tháng, 01 năm.

5. Trong quá trình tchức thực hiện Kế hoạch, trường hợp cần sửa đổi, bsung các nhiệm vụ cụ th, các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưng xem xét, quyết định.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao.

2. Huy động theo quy định của pháp luật các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước để triển khai kế hoạch.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email và Số điện thoại bạn đã cung cấp

Nếu bạn không tải về được vui lòng bấm vào đây để tải về.
BePro.vn sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, hãy luôn theo dõi thuvienluat.bepro.vn nhé!
Xin cảm ơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quyết định 234/QĐ-BXD 2021 cắt giảm quy định liên quan đến kinh doanh”