Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tất cả từ khóa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

107.900 CÔNG VĂN (Xem & Tra cứu Công văn)
15.640 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Xem & Tra cứu)

Quyết định 1533/QĐ-KTNN thành lập Phòng Tổng hợp thuộc Vụ Pháp chế Kiểm toán NN

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

——–

Số: 1533/QĐ-KTNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Phòng Tổng hợp thuộc Vụ Pháp chế

—————–

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1367/QĐ-KTNN ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Pháp chế;

Căn cứ Thông báo số 151-TB/BCS ngày 21 tháng 10 năm 2020 kết luận của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước phiên họp ngày 19 tháng 10 năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tại Tờ trình số 671/TTr-TCCB ngày 02 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Tổng hợp thuộc Vụ Pháp chế.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổng hợp thuộc Vụ Pháp chế do Vụ trưởng Vụ Pháp chế quy định sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Điều 3.Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Tổng KTNN;

– Các Phó Tổng KTNN;

– Các đơn vị trực thuộc KTNN;

– Lưu: VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Đã ký)

Hồ Đức Phớc

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1533/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Phòng Tổng hợp thuộc Vụ Pháp chế
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1533/QĐ-KTNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 04/11/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Kế toán-Kiểm toán
Tóm tắt văn bản

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

——–

Số: 1533/QĐ-KTNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Phòng Tổng hợp thuộc Vụ Pháp chế

—————–

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1367/QĐ-KTNN ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Pháp chế;

Căn cứ Thông báo số 151-TB/BCS ngày 21 tháng 10 năm 2020 kết luận của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước phiên họp ngày 19 tháng 10 năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tại Tờ trình số 671/TTr-TCCB ngày 02 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Tổng hợp thuộc Vụ Pháp chế.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổng hợp thuộc Vụ Pháp chế do Vụ trưởng Vụ Pháp chế quy định sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Điều 3.Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Tổng KTNN;

– Các Phó Tổng KTNN;

– Các đơn vị trực thuộc KTNN;

– Lưu: VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Đã ký)

Hồ Đức Phớc

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email và Số điện thoại bạn đã cung cấp

Nếu bạn không tải về được vui lòng bấm vào đây để tải về.
BePro.vn sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, hãy luôn theo dõi thuvienluat.bepro.vn nhé!
Xin cảm ơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quyết định 1533/QĐ-KTNN thành lập Phòng Tổng hợp thuộc Vụ Pháp chế Kiểm toán NN”