Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tất cả từ khóa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

107.900 CÔNG VĂN (Xem & Tra cứu Công văn)
15.640 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Xem & Tra cứu)

Nghị quyết 181/NQ-CP ký Hiệp định Khung pháp lý về an toàn thực phẩm của ASEAN

CHÍNH PHỦ
______

Số: 181/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký Hiệp định Khung pháp lý về an toàn thực phẩm của ASEAN

___________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Tờ trình số 1744/TTr-BYT ngày05tháng 11 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Đồng ý nội dung dự thảo “Hiệp định Khung pháp lý về an toàn thực phẩm của ASEAN” (gọi tắt là AFSP).

Điều 2.Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ ký văn kiện nêu trên.

Điều 3.Bộ Y tế thực hiện thủ tục phê duyệt văn kiện sau khi ký theo quy định hiện hành.

Điều 4. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

Nơi nhận:

– Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

– Các Bộ: YT, CT, NG, TP, NNPTNT, TC, LĐTBXH;

– VPCP: Vụ PL, Vụ CN;

– Lưu: VT, QHQT (2).đh.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 181/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định Khung pháp lý về an toàn thực phẩm của ASEAN
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 181/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 22/12/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Ngoại giao , Thực phẩm-Dược phẩm
Tóm tắt văn bản

CHÍNH PHỦ
______

Số: 181/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký Hiệp định Khung pháp lý về an toàn thực phẩm của ASEAN

___________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Tờ trình số 1744/TTr-BYT ngày05tháng 11 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Đồng ý nội dung dự thảo “Hiệp định Khung pháp lý về an toàn thực phẩm của ASEAN” (gọi tắt là AFSP).

Điều 2.Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ ký văn kiện nêu trên.

Điều 3.Bộ Y tế thực hiện thủ tục phê duyệt văn kiện sau khi ký theo quy định hiện hành.

Điều 4. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

Nơi nhận:

– Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

– Các Bộ: YT, CT, NG, TP, NNPTNT, TC, LĐTBXH;

– VPCP: Vụ PL, Vụ CN;

– Lưu: VT, QHQT (2).đh.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email và Số điện thoại bạn đã cung cấp

Nếu bạn không tải về được vui lòng bấm vào đây để tải về.
BePro.vn sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, hãy luôn theo dõi thuvienluat.bepro.vn nhé!
Xin cảm ơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghị quyết 181/NQ-CP ký Hiệp định Khung pháp lý về an toàn thực phẩm của ASEAN”