Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tất cả từ khóa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

107.900 CÔNG VĂN (Xem & Tra cứu Công văn)
15.640 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Xem & Tra cứu)

Công văn 903/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc lập, trình Bộ phê duyệt kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2010

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
————–

Số: 903/LĐTBXH-KHTC

V/v: Lập, trình Bộ phê duyệt kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Quyết định số 859/QĐ-LĐTBXH ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế phân cấp về quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Thông tư số 128/2007/TT-BTC ngày 01/11/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc sử dụng nguồn vốn để cải tạo, xây dựng mới và bảo trì công sở; xác định giá trị tài sản công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; Bộ yêu cầu:

1. Đơn vị căn cứ vào chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, các nguồn kinh phí được sử dụng để mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2010 (Dự toán ngân sách nhà nước đã được Bộ giao, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hiện có, các nguồn vốn khác) và nhu cầu mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ nhiệm vụ được giao và các quy định khác có liên quan để lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2010, trình Bộ phê duyệt theo quy định. Hồ sơ trình duyệt kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản gồm:

– Tờ trình đề nghị mua sắm, sửa chữa tài sản năm …

– Bảng danh mục nhu cầu mua sắm tài sản, hàng hóa năm …

– Bảng danh mục tài sản đề nghị sửa chữa năm …

– Bảng tổng hợp kế hoạch đấu thầu năm …

– Thuyết minh.

(Các mẫu theo phụ lục đính kèm)

2. Đối với mua sắm hoặc đấu thầu mua sắm tài sản, dịch vụ công nghệ thông tin, các đơn vị thực hiện việc ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Để đảm bảo thời gian tiến hành các thủ tục mua sắm, sửa chữa tài sản, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và khắc phục tình trạng mua sắm tài sản tập trung vào cuối năm, Bộ yêu cầu Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2010 và gửi hồ sơ đề về Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 30/5/2010 thẩm định phê duyệt theo quy định.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
– Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

Chu Quang Cường

Thuộc tính văn bản
Công văn 903/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc lập, trình Bộ phê duyệt kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2010
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 903/LĐTBXH-KHTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Chu Quang Cường
Ngày ban hành: 26/03/2010 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Lĩnh vực khác

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
————–

Số: 903/LĐTBXH-KHTC

V/v: Lập, trình Bộ phê duyệt kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Quyết định số 859/QĐ-LĐTBXH ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế phân cấp về quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Thông tư số 128/2007/TT-BTC ngày 01/11/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc sử dụng nguồn vốn để cải tạo, xây dựng mới và bảo trì công sở; xác định giá trị tài sản công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; Bộ yêu cầu:

1. Đơn vị căn cứ vào chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, các nguồn kinh phí được sử dụng để mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2010 (Dự toán ngân sách nhà nước đã được Bộ giao, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hiện có, các nguồn vốn khác) và nhu cầu mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ nhiệm vụ được giao và các quy định khác có liên quan để lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2010, trình Bộ phê duyệt theo quy định. Hồ sơ trình duyệt kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản gồm:

– Tờ trình đề nghị mua sắm, sửa chữa tài sản năm …

– Bảng danh mục nhu cầu mua sắm tài sản, hàng hóa năm …

– Bảng danh mục tài sản đề nghị sửa chữa năm …

– Bảng tổng hợp kế hoạch đấu thầu năm …

– Thuyết minh.

(Các mẫu theo phụ lục đính kèm)

2. Đối với mua sắm hoặc đấu thầu mua sắm tài sản, dịch vụ công nghệ thông tin, các đơn vị thực hiện việc ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Để đảm bảo thời gian tiến hành các thủ tục mua sắm, sửa chữa tài sản, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và khắc phục tình trạng mua sắm tài sản tập trung vào cuối năm, Bộ yêu cầu Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2010 và gửi hồ sơ đề về Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 30/5/2010 thẩm định phê duyệt theo quy định.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
– Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

Chu Quang Cường

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email và Số điện thoại bạn đã cung cấp

Nếu bạn không tải về được vui lòng bấm vào đây để tải về.
BePro.vn sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, hãy luôn theo dõi thuvienluat.bepro.vn nhé!
Xin cảm ơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Công văn 903/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc lập, trình Bộ phê duyệt kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2010”