Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tất cả từ khóa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

107.900 CÔNG VĂN (Xem & Tra cứu Công văn)
15.640 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Xem & Tra cứu)

Công văn 4788/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc truy thu thuế và giải quyết khiếu nại

BỘ TÀI CHÍNH
———–
Số: 4788/BTC-TCHQ
V/v: truy thu thuế và giải quyết khiếu nại
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2012

Kính gửi:
– Cổng thông tin điện tử Văn phòng Chính phủ;
– Công ty TNHH một thành viên XNK thiết bị kỹ thuật- Chi nhánh Hải Phòng.
(Địa chỉ: số 37 Trần Phú, Hải Phòng)
Trả lời công văn số 139/TTĐT-TTPA ngày 16/03/2012 của Cổng thông tin điện tử Văn phòng Chính phủ phản ánh ý kiến của Ông Phạm Hà Bắc về việc truy thu thuế mặt hàng xe ô tô nhập khẩu năm 2004-2005 đối với Công ty TNHH một thành viên XNK thiết bị kỹ thuật toàn bộ và kỹ thuật – Chi nhánh Hải Phòng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
1/ Về việc truy thu thuế:
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 26/12/1991, các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 5/7/1993, ngày 20/05/1998; Luật Quản Lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Nghị định số 54/1993/NĐ-CP ngày 28/8/1993, Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 6/6/2002 của Chính phủ, Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 343/VPCP-KTTT ngày 17/01/2011.
Yêu cầu Công ty TNHH một thành viên XNK thiết bị kỹ thuật- Chi nhánh Hải Phòng thực hiện nộp đầy đủ số tiền thuế truy thu đối với mặt hàng ô tô du lịch nhập khẩu theo mức giá tại Thông báo số 4545/TB-TCHQ ngày 28/9/2006 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp công ty không nộp đủ tiền thuế đúng thời hạn theo các quyết định truy thu thuế của cơ quan Hải quan thì sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại điều 93, Luật quản lý thuế.
2/ Về việc giải quyết khiếu nại:
Căn cứ Luật khiếu nại tố cáo số 09/1998/QH11 ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004, số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 thì trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính (quyết định truy thu thuế) nếu Doanh nghiệp không đồng ý với mức giá truy thu thì có quyền khiếu nại lần đầu theo đúng trình tự, thủ tục khiếu nại.
Đối chiếu với quy định trên, đến ngày 29/9/2011 Doanh nghiệp mới có văn bản khiếu nại lần đầu việc xác định giá tính thuế theo thông báo số 4545/TB-TCHQ ngày 28/9/2006 của Tổng cục Hải quan. Vì vậy, việc khiếu nại của Doanh nghiệp đã hết thời hiệu nên không được thụ lý để giải quyết.
Bộ Tài chính có ý kiến phúc đáp Cổng thông tin điện tử Văn phòng Chính phủ về ý kiến phản ánh của Ông Phạm Hà Bắc tại văn bản trên và thông báo để Công ty TNHH một thành viên XNK thiết bị kỹ thuật toàn bộ và kỹ thuật – Chi nhánh Hải Phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
– Bộ Công an (để phối hợp);
– Cục HQ Hải Phòng (để t/hiện);
– Lưu: VT, TCHQ.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

Thuộc tính văn bản
Công văn 4788/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc truy thu thuế và giải quyết khiếu nại
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 4788/BTC-TCHQ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 11/04/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Khiếu nại-Tố cáo

BỘ TÀI CHÍNH
———–
Số: 4788/BTC-TCHQ
V/v: truy thu thuế và giải quyết khiếu nại
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2012

Kính gửi:
– Cổng thông tin điện tử Văn phòng Chính phủ;
– Công ty TNHH một thành viên XNK thiết bị kỹ thuật- Chi nhánh Hải Phòng.
(Địa chỉ: số 37 Trần Phú, Hải Phòng)
Trả lời công văn số 139/TTĐT-TTPA ngày 16/03/2012 của Cổng thông tin điện tử Văn phòng Chính phủ phản ánh ý kiến của Ông Phạm Hà Bắc về việc truy thu thuế mặt hàng xe ô tô nhập khẩu năm 2004-2005 đối với Công ty TNHH một thành viên XNK thiết bị kỹ thuật toàn bộ và kỹ thuật – Chi nhánh Hải Phòng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
1/ Về việc truy thu thuế:
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 26/12/1991, các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 5/7/1993, ngày 20/05/1998; Luật Quản Lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Nghị định số 54/1993/NĐ-CP ngày 28/8/1993, Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 6/6/2002 của Chính phủ, Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 343/VPCP-KTTT ngày 17/01/2011.
Yêu cầu Công ty TNHH một thành viên XNK thiết bị kỹ thuật- Chi nhánh Hải Phòng thực hiện nộp đầy đủ số tiền thuế truy thu đối với mặt hàng ô tô du lịch nhập khẩu theo mức giá tại Thông báo số 4545/TB-TCHQ ngày 28/9/2006 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp công ty không nộp đủ tiền thuế đúng thời hạn theo các quyết định truy thu thuế của cơ quan Hải quan thì sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại điều 93, Luật quản lý thuế.
2/ Về việc giải quyết khiếu nại:
Căn cứ Luật khiếu nại tố cáo số 09/1998/QH11 ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004, số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 thì trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính (quyết định truy thu thuế) nếu Doanh nghiệp không đồng ý với mức giá truy thu thì có quyền khiếu nại lần đầu theo đúng trình tự, thủ tục khiếu nại.
Đối chiếu với quy định trên, đến ngày 29/9/2011 Doanh nghiệp mới có văn bản khiếu nại lần đầu việc xác định giá tính thuế theo thông báo số 4545/TB-TCHQ ngày 28/9/2006 của Tổng cục Hải quan. Vì vậy, việc khiếu nại của Doanh nghiệp đã hết thời hiệu nên không được thụ lý để giải quyết.
Bộ Tài chính có ý kiến phúc đáp Cổng thông tin điện tử Văn phòng Chính phủ về ý kiến phản ánh của Ông Phạm Hà Bắc tại văn bản trên và thông báo để Công ty TNHH một thành viên XNK thiết bị kỹ thuật toàn bộ và kỹ thuật – Chi nhánh Hải Phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
– Bộ Công an (để phối hợp);
– Cục HQ Hải Phòng (để t/hiện);
– Lưu: VT, TCHQ.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email và Số điện thoại bạn đã cung cấp

Nếu bạn không tải về được vui lòng bấm vào đây để tải về.
BePro.vn sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, hãy luôn theo dõi thuvienluat.bepro.vn nhé!
Xin cảm ơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Công văn 4788/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc truy thu thuế và giải quyết khiếu nại”